Profesjonsstudiet i medisin

Forskerlinjen


Hva er forskerlinjen?

Ved Det medsinske fakultet er det opprettet en egen forskerlinje bygd opp rundt det ordinære studiet i medisin. Forskerlinja medfører to ekstra semester avsatt kun til forskning, samt at det er tilrettelagt for forskning parallellt med medisinstudiet. Forskning er en naturlig del av medisinstudiet, mens Forskerlinjen er et tilbud til medisinstudenter som er interessert i medisinsk forskning og en mulig framtidig forskerkarriere evt parallelt med klinisk virksomhet.

» Publikasjoner og medieomtale av våre forskerlinjestudenter

Forskerlinjen ble fra høsten 2002 opprettet ved alle de 4 medisinske fakultetene i Norge, ut fra et ønske om å rekruttere flere medisinere til forskning, å forbedre organiseringen av forskerutdannelsen, samt å fremme vitenskapelig holdning til medisinsk virksomhet.


Mer informasjon om forskerlinjen ved andre norske universiteter finner du her:

Universitetet i Oslo | Universitetet i Bergen | Universitetet i Tromsø


Hvorfor gå forskerlinjen?

Som student gir forskerlinjen deg en god mulighet til å få utløp for egen nysgjerrighet og vitebegjær ved at du deltar i et forskningsmiljø. Du vil få kjennskap til og kunne bidra til utvikling av kunnskapsgrunnlaget i medisin.

Du vil blant annet få dette ut av forskerlinjen:

  • Du uteksamineres fra Det medisinske fakultet med attestasjon på at du har graden cand. med. med fullført forskerlinje.
  • Du har utført ca 50 % av arbeidet til en ph.d doktorgrad og forholdene ligger svært godt til rette for å fullføre doktorgraden.
  • Den gir deg et halvt års godkjenning i en senere spesialistutdannelse.
  • Medisinstudiet er en grunnutdanning med basiskunnskap fra svært mange områder. Undervisningen er bred.  Forskerlinjen er en unik anledning til fordypning innen et område av spesiell interesse.
  • Forskerlinjen gir grunnlag for faglig og sosial nettverksbygging. Du har muligheten til å etablere kontakter med fagområder av spesiell interesse.
  • Tilleggskompetanse gir deg fordeler i arbeidsmarkedet.
  • Kombinasjonen av forskning og studier gir ofte synergieffekter. Forskerlinjestudenter oppgir at forskerutdanningen styrker deres forståelse av medisinstudiet.

I det kliniske arbeidet vil erfaring fra medisinsk forskning lette tolkning og praktisering av ny nasjonal og internasjonal viten. Forskerlinjen sikrer god rekruttering til de ulike forskermiljøene ved fakultetet. Tidlig rekruttering til forskning gir gevinster ved at kompetanse oppnås tidligere og kan benyttes over flere år. Dette er både bra for medisinsk forskning i Norge og er samfunnsøkonomisk.


Søknad og opptak

Har du fullført to år av medisinstudiet og ønsker å søke opptak til forskerlinjen? 


International NTNU Symposium on Clinical Biomarkers of cancer

Forskerlinjestudenter presenterer

To forskerlinjestudenter og en forskerlinje alumni holdt gode frie foredrag på internasjonalt symposium for kliniske biomarkører på kreft

Even Holth Rustad: Circulating Tumor DNA to Monitor Total and Mutated Tumor Mass in Multiple Myeloma
Maria Ryssdal Kraby: Microvascular proliferation in breast cancer
Elise Sandsmark: Non-canonical Wnt5a signalling is associated with EMT and metabolomics alterations in human prostate cancer

Program fra symposiet