Felles forskningsutvalg (FFU) og Felles utdanningsutvalg (FUU) for St.Olavs Hospital og Det medisinske fakultet.

  Akutten/hjerte-lungesenteret ved St. Olavs Hospital, Foto: Geir Mogen

Felles forskningsutvalg og Felles utdanningsutvalg ble opprettet i 2012 som et av flere tiltak for å styrke samarbeid om utdanning og forskning i det integrerte universitetssykehuset. Utvalgene er besluttet opprettet av styrene ved St.Olavs Hospital og Det medisinske fakultet som et ledd i å styrke integrasjonen.

I mandatet for utvalgene står det blant annet at «utvalgene skal skape økt bevissthet og forpliktelse til forskning og undervisning.» Videre sier mandatet at «utvalgene skal gi råd til felles ledermøte for DMF og St.Olavs Hospital i saker som angår forskning og undervisning.»

Felles Forskningsutvalg bevilger hvert år midler til forskning og innovasjon ved det integrerte universitetssykehus. Les mer om forskningsmidlene her.

Felles forskningsutvalg mellom St. Olavs hospital og Det medisinske fakultet har vedtatt tildeling for korttidsprosjekter 2015/2016.

Se oversikt over de 22 korttidsprosjektene som fikk tildeling for 2015.

Følgende personer er tildelt 50 % forskerstilling fra FFU:

  • Sasha Gulati, Nevroklinikken/INM
  • Ingerid Arbo, RSSO/IKM
  • Siri Ann Nyrnes, Barne- og ungdomsklinikken/ISB
  • Anders Tøndell, Klinikk for lunge- og arbeidsmedisin/IKM

Det kreves at alle vitenskapelige publikasjoner som produseres i prosjektperioden adresseres til et av helseforetakene i Helse Midt-Norge eller til Helse Midt-Norge RHF, i tillegg til eventuelt utdanningsinstitusjon.

Det er rapporteringsplikt på regionale forskningsmidler fra Helse Midt-Norge, og alle som får tildelt midler er pliktige til å sende årlig rapport til Samarbeidsorganet gjennom eRapport. Mangelfull rapportering kan føre til at støtten opphører.

 

Offentliggjøring av tildelte forskningsmidler fra FFU 2015

Tildeling av korttidsprosjekter fra FFU vedtas den 25.november og vil offentliggjøres her på nettsidene senest onsdag 26.november. 

Offentliggjøring av tildelte forskningsmidler fra FFU 2015

Tildeling av korttidsprosjekter fra FFU vedtas den 25.november og vil offentliggjøres her på nettsidene senest onsdag 26.november. 

Søknadsfrist for utlysning av forskningsmidler 2016

Søknadsfristen for årets utlysning av forskningsmidler fra Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og NTNU, Helse Midt-Norge og høgskolene og Felles Forskningsutvalg mellom DMF og St. Olavs...

Søknadsfrist for utlysning av forskningsmidler 2016

Søknadsfristen for årets utlysning av forskningsmidler fra Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og NTNU, Helse Midt-Norge og høgskolene og Felles Forskningsutvalg mellom DMF og St. Olavs Hospital blir i år

mandag 15.juni kl. 16:00

Utlysningen publiseres på våre nettsider i begynnelsen av mai.

Utlysning av forskningsmidler fra St. Olavs Hospital 2015

St. Olavs Hospital utlyser nå midler til finansiering av forskningsprosjekter ved St. Olavs Hospital. Midlene forutsettes fordelt til prosjekter som faller inn under St. Olavs Hospitals...

Utlysning av forskningsmidler fra St. Olavs Hospital 2015

St. Olavs Hospital utlyser nå midler til finansiering av forskningsprosjekter ved St. Olavs Hospital. Midlene forutsettes fordelt til prosjekter som faller inn under St. Olavs Hospitals forskningsstrategi.

Søknadsfrist 15. januar 2015

Les hele utlysningen her.


Thu, 06 Nov 2014 08:28:31 +0100

Viktig å huske på før du sender inn artikkel til publisering

Ved alle tildelinger fra FFU stiller vi krav om at det adresseres til et helseforetak i helseregionen Midt-Norge, og vi får ofte spørsmål om hva som menes med dette. I...

Ved alle tildelinger fra FFU stiller vi krav om at det adresseres til et helseforetak i helseregionen Midt-Norge, og vi får ofte spørsmål om hva som menes med dette.

I henhold til retningslinjer om publisering vedtatt både i Universitets- og høgskolerådet og Nasjonal strategigruppe for helseforskning (NSG) skal man adressere til institusjoner som har hatt vesentlig bidrag til publikasjonen. Som vesentlig bidrag menes blant annet finansiering. Derfor ber Felles Forskningsutvalg om at Helse Midt-Norge eller et helseforetak i regionen skal krediteres.

Det vil si at den som skal publisere noe, hvor studien er (del)finansiert av FFU, skal føre opp aktuelt helseforetak (eller regionalt helseforetak om det er aktuelt), som adresse på publikasjonen, i tillegg til NTNU-adressen.

Det er selvfølgelig fint om man nevner Helse Midt-Norge RHF eller Felles Forskningsutvalg under funding sources, acknowledgements eller lignende, men vi krever det ikke. Det som kreves, er altså at det adresseres til det helseforetaket man er tilknyttet eller samarbeider med. 


Felles forskningsutvalgs (FFU) utlysning av forskningsprosjekter for 2015.

Fra 2012 ble det opprettet Felles forskningsutvalg (FFU) mellom St. Olavs Hospital HF og Det medisinske fakultet, NTNU. Kontaktutvalget ble da nedlagt og Felles forskningsutvalg overtar...

Felles forskningsutvalgs (FFU) utlysning av forskningsprosjekter for 2015.

Fra 2012 ble det opprettet Felles forskningsutvalg (FFU) mellom St. Olavs Hospital HF og Det medisinske fakultet, NTNU. Kontaktutvalget ble da nedlagt og Felles forskningsutvalg overtar forvaltningen av forskningsmidlene som tidligere ble tildelt Kontaktutvalget fra Helse Midt Norge RHF (HMN) via Samarbeidsorganet HMN-NTNU. Med forbehold om økonomiske rammer fra HMN lyses det for 2015 nå ut:

  • Toårig forskningsprosjekter på inntil 1 mill.

Forskningsgrupper som allerede har ekstern finansiering som har medført tilleggsfinansiering fra Samarbeidsorganet / FFU, prioriteres ikke.

Søknadsfrist 16. juni 2014 kl.16.00

Se full utlysningstekst

Se også viktig informasjon om utlysning og eSøknad

Link til eSøknad (Søknadssystemet vil være klart til bruk 5. mai 2014)

 


Generell info

Kontakt

Rannveig T. Storeng Tlf: 73 59 01 95 - Mobil: 90 18 04 12

Maria Henningsen Tlf: 73 59 89 94 - Mobil: 47 61 86 29

Felles forskningsutvalg (FFU) - Referater

----------------------------------------------------

2014

2013

2012

Felles utdanningsutvalg (FUU) - Referater

-----------------------------------------------

2014

2013

2012