Felles forskningsutvalg (FFU) og Felles utdanningsutvalg (FUU) for St.Olavs Hospital og Det medisinske fakultet.

Felles forskningsutvalg og felles utdanningsutvalg er opprettet fra 01.01.2012 som et av flere tiltak for å styrke samarbeid om utdanning og forskning i det integrerte universitetssykehuset. Utvalgene er besluttet opprettet av styrene ved St.Olavs Hospital og Det medisinske fakultet som et ledd i å styrke integrasjonen.

I mandatet for utvalgene står det blant annet at «utvalgene skal skape økt bevissthet og forpliktelse til forskning og undervisning.» Videre sier mandatet at «utvalgene skal gi råd til felles ledermøte for DMF og St.Olavs Hospital i saker som angår forskning og undervisning.»

Felles forskningsutvalgs (FFU) utlysning av forskningsprosjekter for 2015.

Fra 2012 ble det opprettet Felles forskningsutvalg (FFU) mellom St. Olavs Hospital HF og Det medisinske fakultet, NTNU. Kontaktutvalget ble da nedlagt og Felles forskningsutvalg overtar...

Felles forskningsutvalgs (FFU) utlysning av forskningsprosjekter for 2015.

Fra 2012 ble det opprettet Felles forskningsutvalg (FFU) mellom St. Olavs Hospital HF og Det medisinske fakultet, NTNU. Kontaktutvalget ble da nedlagt og Felles forskningsutvalg overtar forvaltningen av forskningsmidlene som tidligere ble tildelt Kontaktutvalget fra Helse Midt Norge RHF (HMN) via Samarbeidsorganet HMN-NTNU. Med forbehold om økonomiske rammer fra HMN lyses det for 2015 nå ut:

  • Toårig forskningsprosjekter på inntil 1 mill.

Forskningsgrupper som allerede har ekstern finansiering som har medført tilleggsfinansiering fra Samarbeidsorganet / FFU, prioriteres ikke.

Søknadsfrist 16. juni 2014 kl.16.00

Se full utlysningstekst

Se også viktig informasjon om utlysning og eSøknad

Link til eSøknad (Søknadssystemet vil være klart til bruk 5. mai 2014)

 


Samarbeidsorganet HMN-NTNUs utlysning av midler til ph.d stipend, post.doc stipend, forskerstillinger, utenlandsopphold og fri prosjektstøtte for 2015.

Helse Midt-Norge RHF (HMN) har siden 2003 gjennom Samarbeidsorganet HMN-NTNU avsatt betydelige midler til styrking av forskning og faglig utvikling innenfor medisin og helse i regionen. Med...

Samarbeidsorganet HMN-NTNUs utlysning av midler til ph.d stipend, post.doc stipend, forskerstillinger, utenlandsopphold og fri prosjektstøtte for 2015.

Helse Midt-Norge RHF (HMN) har siden 2003 gjennom Samarbeidsorganet HMN-NTNU avsatt betydelige midler til styrking av forskning og faglig utvikling innenfor medisin og helse i regionen. Med forbehold om økonomiske rammer for Helse Midt-Norge er det vedtatt å lyse ut forskningsmidler for 2015. Søknadsfrist 16. juni 2014 kl.16.00

 

Se full utlysningstekst

Se også viktig informasjon om utlysning og eSøknad

Link til eSøknad  (Søknadssystemet vil være klart til bruk 5. mai 2014)

 


Fellesrapport fra spesialisthelsetjenesten 2013

Forskning og innovasjon til pasientens beste Denne rapporten er utarbeidet i fellesskap av de fire regionale helseforetakene under ledelse av Helse Sør- Øst RHF. I henhold til...

Fellesrapport fra spesialisthelsetjenesten 2013

Forskning og innovasjon til pasientens beste

Denne rapporten er utarbeidet i fellesskap av de fire regionale helseforetakene under ledelse av Helse Sør- Øst RHF. I henhold til Oppdragsdokument 2013 til Helse Sør-Øst, skal det utarbeides en felles årlig rapport som gir en beskrivelse av forskningens og innovasjonsaktivitetenes resultater og implikasjoner for tjenesten. De regionale helseforetakene har valgt å vinkle rapporten mot forskning og innovasjon til pasientens beste.

Helseforetakene i Norge har en omfattende, mangfoldig og pasientnær forskning, som i 2012 utgjorde 2,8 milliarder kroner. Forskningen i helseforetakene i Norge er lovpålagt, hvilket både skaper forpliktelser og et solid fundament for å generere ny kunnskap som er av avgjørende betydning for god pasientbehandling. I Norge har vi noen av verdens beste forskermiljøer på enkelte områder, og våre sykehus er i verdenstoppen i å yte god kvalitativ behandling til pasientene. For å sikre en effektiv helsetjeneste med høy faglig kvalitet må forskningen være integrert i den kliniske virkeligheten.

Forskningen er en forutsetning for at Norge kan ha en omfattende vekselvirkning med den internasjonale forskningen på helse og et nært samarbeid med norsk og internasjonal industri. Høy kvalitet på forskningen er en forutsetning for å være en attraktiv samarbeidspartner for næringslivet.

Gjennom oppdragsdokument og offentlige meldinger har de regionale helseforetakene også fått klare føringer om å satse på innovasjon og næringsutvikling. Hovedfokus har så langt vært på forskningsbaserte innovasjonsprosesser. Imidlertid er den brukerdrevne innovasjonsvirksomheten under utforming og forventes å få større betydning både for organisering og drift av helsetjenesten. Det er en erklært politisk målsetting å utnytte det store uforløste innovasjonspotensialet i helseregionene for å oppnå både kvalitetsforbedring i helsetjenesten og styrket næringsutvikling.

I denne rapporten er det valgt å illustrere nytten av forskning og innovasjon gjennom å fortelle gode og spennende historier. Her er det lagt vekt på å dokumentere bredden i aktivitetene - både geografisk og faglig – og gjennom å vise nye løsninger i form av både metoder, tjenester og produkter.

May Britt Kjelsaas har sittet i arbeidsgruppen for rapporten fra Helse Midt-Norge


Felles forskningsutvalg (FFU) - Referater

----------------------------------------------------

2014

2013

2012

Felles utdanningsutvalg (FUU) - Referater

-----------------------------------------------

2014

2013

2012