Felles forskningsutvalg (FFU) og Felles utdanningsutvalg (FUU) for St.Olavs Hospital og Det medisinske fakultet.

Felles forskningsutvalg og felles utdanningsutvalg er opprettet fra 01.01.2012 som et av flere tiltak for å styrke samarbeid om utdanning og forskning i det integrerte universitetssykehuset. Utvalgene er besluttet opprettet av styrene ved St.Olavs Hospital og Det medisinske fakultet som et ledd i å styrke integrasjonen.

I mandatet for utvalgene står det blant annet at «utvalgene skal skape økt bevissthet og forpliktelse til forskning og undervisning.» Videre sier mandatet at «utvalgene skal gi råd til felles ledermøte for DMF og St.Olavs Hospital i saker som angår forskning og undervisning.»

Fellesrapport fra spesialisthelsetjenesten 2013

Forskning og innovasjon til pasientens beste Denne rapporten er utarbeidet i fellesskap av de fire regionale helseforetakene under ledelse av Helse Sør- Øst RHF. I henhold til...

Fellesrapport fra spesialisthelsetjenesten 2013

Forskning og innovasjon til pasientens beste

Denne rapporten er utarbeidet i fellesskap av de fire regionale helseforetakene under ledelse av Helse Sør- Øst RHF. I henhold til Oppdragsdokument 2013 til Helse Sør-Øst, skal det utarbeides en felles årlig rapport som gir en beskrivelse av forskningens og innovasjonsaktivitetenes resultater og implikasjoner for tjenesten. De regionale helseforetakene har valgt å vinkle rapporten mot forskning og innovasjon til pasientens beste.

Helseforetakene i Norge har en omfattende, mangfoldig og pasientnær forskning, som i 2012 utgjorde 2,8 milliarder kroner. Forskningen i helseforetakene i Norge er lovpålagt, hvilket både skaper forpliktelser og et solid fundament for å generere ny kunnskap som er av avgjørende betydning for god pasientbehandling. I Norge har vi noen av verdens beste forskermiljøer på enkelte områder, og våre sykehus er i verdenstoppen i å yte god kvalitativ behandling til pasientene. For å sikre en effektiv helsetjeneste med høy faglig kvalitet må forskningen være integrert i den kliniske virkeligheten.

Forskningen er en forutsetning for at Norge kan ha en omfattende vekselvirkning med den internasjonale forskningen på helse og et nært samarbeid med norsk og internasjonal industri. Høy kvalitet på forskningen er en forutsetning for å være en attraktiv samarbeidspartner for næringslivet.

Gjennom oppdragsdokument og offentlige meldinger har de regionale helseforetakene også fått klare føringer om å satse på innovasjon og næringsutvikling. Hovedfokus har så langt vært på forskningsbaserte innovasjonsprosesser. Imidlertid er den brukerdrevne innovasjonsvirksomheten under utforming og forventes å få større betydning både for organisering og drift av helsetjenesten. Det er en erklært politisk målsetting å utnytte det store uforløste innovasjonspotensialet i helseregionene for å oppnå både kvalitetsforbedring i helsetjenesten og styrket næringsutvikling.

I denne rapporten er det valgt å illustrere nytten av forskning og innovasjon gjennom å fortelle gode og spennende historier. Her er det lagt vekt på å dokumentere bredden i aktivitetene - både geografisk og faglig – og gjennom å vise nye løsninger i form av både metoder, tjenester og produkter.

May Britt Kjelsaas har sittet i arbeidsgruppen for rapporten fra Helse Midt-Norge


Søknadsfrist for forskningsmidler blir 16.juni 2014

Søknadsfrist for forskningsmidler blir 16.juni 2014 Samarbeidsorganet har vedtatt i møte 21.februar at søknadsfrist for forskningsmidler blir 16. juni 2014. Også midler fra...

Søknadsfrist for forskningsmidler blir 16.juni 2014

Samarbeidsorganet har vedtatt i møte 21.februar at søknadsfrist for forskningsmidler blir 16. juni 2014. Også midler fra Felles forskningsutvalg (FFU) vil ha samme søknadsfrist. Utlysningsteksten for i år vil bli publisert rundt midten av april.


Fagrapportering for 2013, samt tidligere år

Alle som mottar forskningsmidler fra Samarbeidsorganet HMN-NTNU er pålagt å fagrapportere hvert år. Disse rapportene blir publisert via det nasjonale eRapport systemet. Her kan du søke på...

Fagrapportering for 2013, samt tidligere år

Alle som mottar forskningsmidler fra Samarbeidsorganet HMN-NTNU er pålagt å fagrapportere hvert år. Disse rapportene blir publisert via det nasjonale eRapport systemet. Her kan du søke på fagrapporter fra 2012, samt tidligere år.

 


Tildeling av korttidsprosjekt for 2014

Felles forskningsutvalg mellom St. Olavs hospital og Det medisinske fakultet utlyste midler til korttidsprosjekter, hvor prosjektperioden er 2014/15. Det kom inn 49 søknader. Felles...

Tildeling av korttidsprosjekt for 2014

Felles forskningsutvalg mellom St. Olavs hospital og Det medisinske fakultet utlyste midler til korttidsprosjekter, hvor prosjektperioden er 2014/15. Det kom inn 49 søknader. Felles forskningsutvalg gjennomgikk søknadene spesielt med tanke på forankring i både helseforetaket og i universitetet. Søknader med et åpenbart samarbeid mellom disse to institusjonen ble prioritert, samt i henhold til den kvalitetsvurderingen som var gjennomført.

Se oversikt over de 33 korttidsprosjekter som fikk tildeling for 2013.

Det kreves at alle vitenskapelige publikasjoner som produseres i prosjektperioden adresseres til et av helseforetakene i Helse Midt-Norge eller til Helse Midt-Norge RHF, i tillegg til eventuelt utdanningsinstitusjon.

Det er rapporteringsplikt på regionale forskningsmidler fra Helse Midt-Norge, og alle som får tildelt midler er pliktige til å sende årlig rapport til Samarbeidsorganet gjennom eRapport. Mangelfull rapportering kan føre til at støtten opphører.

 


Tildeling av treårige forskningsprosjekt fra 2014

Felles forskningsutvalg lyste ut midler også til treårig forskningsprosjekt. Det kunne søkes om inntil 1,5 mill pr år i tre år. Søknadsfristen var 5.september 2013. I kategorien fri...

Tildeling av treårige forskningsprosjekt fra 2014

Felles forskningsutvalg lyste ut midler også til treårig forskningsprosjekt. Det kunne søkes om inntil 1,5 mill pr år i tre år. Søknadsfristen var 5.september 2013.

I kategorien fri prosjektstøtte (5 årig tildeling) som Samarbeidsorganet utlyste og treårig forskningsprosjekt som FFU utlyste kom det inn 74 søknader tilsammen. Prosjektene ble vurdert av en vurderingskomite som var bredt sammensatt av både eksterne (utenfor regionen Midt-Norge) og interne medlemmer. Det er vedtatt vurderingskritereier som prosjektene ble vurdert etter, samt at søknadene måtte vise et tydelig samarbeid mellom helseforetak og universitet. 5 av prosjektene ble vedtatt innstilt for tildeling i felles forskningsutvalg møte 26.november 2013.

Se oversikt over tildelte treårig forskningsprosjekt fra 2014.

Det kreves at alle vitenskapelige publikasjoner som produseres i prosjektperioden adresseres til et av helseforetakene i Helse Midt-Norge eller til Helse Midt-Norge RHF, i tillegg til eventuelt utdanningsinstitusjon.

Det er rapporteringsplikt på regionale forskningsmidler fra Helse Midt-Norge, og alle som får tildelt midler er pliktige til å sende årlig rapport til Samarbeidsorganet gjennom eRapport. Mangelfull rapportering kan føre til at støtten opphører.

 


Tildeling av forskerstilling 50% fra 2014

Kun 1 av søknadene til forskerstilling ble funnet støtteverdig, mens FFU hadde satt av midler til 8 stillinger i 50 %. For å utnytte tildelingsrammen valgte komiteen å supplere med aktuelle...

Tildeling av forskerstilling 50% fra 2014

Kun 1 av søknadene til forskerstilling ble funnet støtteverdig, mens FFU hadde satt av midler til 8 stillinger i 50 %. For å utnytte tildelingsrammen valgte komiteen å supplere med aktuelle søkere fra Samarbeidsorganets liste over søknader til post.doc-stilling. Disse kandidatene har, under intervju, viste seg som svært gode kandidater for å fylle FFUs intensjoner om forskerstillingene. Kun 1 av søknadene til forskerstilling ble funnet støtteverdig, mens FFU hadde satt av midler til 8 stillinger i 50 %. For å utnytte tildelingsrammen valgte komiteen å supplere med aktuelle søkere fra Samarbeidsorganets liste over søknader til post.doc-stilling. Disse kandidatene har, under intervju, viste seg som svært gode kandidater for å fylle FFUs intensjoner om forskerstillingene. Kun 1 av søknadene til forskerstilling ble funnet støtteverdig, mens FFU hadde satt av midler til 8 stillinger i 50 %. For å utnytte tildelingsrammen valgte komiteen å supplere med aktuelle søkere fra Samarbeidsorganets liste over søknader til post.doc-stilling. Disse kandidatene har, under intervju, viste seg som svært gode kandidater for å fylle FFUs intensjoner om forskerstillingene. Kun 1 av søknadene til forskerstilling ble funnet støtteverdig, mens FFU hadde satt av midler til 8 stillinger i 50 %. For å utnytte tildelingsrammen valgte komiteen å supplere med aktuelle søkere fra Samarbeidsorganets liste over søknader til post.doc-stilling. Disse kandidatene har, under intervju, viste seg som svært gode kandidater for å fylle FFUs intensjoner om forskerstillingeneFelles forskningsutvalg utlyste sommeren 2013 forskerstillinger i 50% for 3 år med søknadsfrist 5. september 2013. Felles forskningsutvalg mottok 6 søknader til forskerstilling.

Vedtak om tildeling ble fattet av felles forskningsutvalg 26.11.2013.

Se oversikt over 4 tildelte forskerstillinger 50% fra 2014

Det kreves at alle vitenskapelige publikasjoner som produseres i ansettelsestiden adresseres til et av helseforetakene i Helse Midt-Norge eller til Helse Midt-Norge RHF, i tillegg til eventuelt utdanningsinstitusjon.

Det er rapporteringsplikt på regionale forskningsmidler fra Helse Midt-Norge, og alle som får tildelt midler er pliktige til å sende årlig rapport til Samarbeidsorganet gjennom eRapport. Mangelfull rapportering kan føre til at støtten opphører.

 


Samarbeidsorganet HMN-NTNUs utlysning av midler til ph.d stipend, post.doc stipend, forskerstillinger, utenlandsopphold og fri prosjektstøtte for 2014.

Helse Midt-Norge RHF (HMN) har siden 2003 gjennom Samarbeidsorganet HMN-NTNU avsatt betydelige midler til styrking av forskning og faglig utvikling innenfor medisin og helse i regionen. Med...

Samarbeidsorganet HMN-NTNUs utlysning av midler til ph.d stipend, post.doc stipend, forskerstillinger, utenlandsopphold og fri prosjektstøtte for 2014.

Helse Midt-Norge RHF (HMN) har siden 2003 gjennom Samarbeidsorganet HMN-NTNU avsatt betydelige midler til styrking av forskning og faglig utvikling innenfor medisin og helse i regionen. Med forbehold om økonomiske rammer for Helse Midt-Norge er det vedtatt å lyse ut forskningsmidler også for 2014. Søknadsfrist 5. september 2013 kl.16.00

 

 


Felles forskningsutvalgs utlysning av 3-årig forskningsprosjekter, korttidsprosjekter og forskerstillinger for 2014.

Fra 2012 ble det opprettet Felles forskningsutvalg mellom St. Olavs Hospital HF og Det medisinske fakultet, NTNU. Kontaktutvalget ble da nedlagt og Felles forskningsutvalg overtar forvaltningen...

Felles forskningsutvalgs utlysning av 3-årig forskningsprosjekter, korttidsprosjekter og forskerstillinger for 2014.

Fra 2012 ble det opprettet Felles forskningsutvalg mellom St. Olavs Hospital HF og Det medisinske fakultet, NTNU. Kontaktutvalget ble da nedlagt og Felles forskningsutvalg overtar forvaltningen av forskningsmidlene som tidligere ble tildelt Kontaktutvalget fra Helse Midt Norge RHF (HMN) via Samarbeidsorganet HMN-NTNU. Felles forskningsutvalg lyser nå ut midler til forskningsprosjekter i regi av institusjonene og har vedtatt å avsette inntil 15 millioner til utlysning for 2013.

Søknadsfrist 5. september 2013 kl.16.00

Se full utlysningstekst

Se også viktig informasjon om utlysning og eSøknad

Link til eSøknad

 


Felles forskningsutvalg (FFU) - Referater

----------------------------------------------------

2014

  • 26. mars
  • 20. mai
  • 26. aug
  • 25. nov

2013

2012

Felles utdanningsutvalg (FUU) - Referater

-----------------------------------------------

2014

2013

2012