Regional forskningsbiobank Midt-Norge

Formålet med Biobanken er å legge til rette for forskning som kan gi økt kunnskap om årsaker til sykdom og om sykdomsmekanismer. Dette vil i neste omgang bidra til at vi kan forebygge sykdom ved at det utvikles bedre diagnostikk og behandling for de som likevel blir syke.

All medisinsk kunnskap bygger i siste instans på forskning på pasienter, og en viktig del av den medisinske forskningen skjer med utgangspunkt i biologisk materiale, som vevsprøver, blod, urin osv. Prøver som tas i forbindelse med diagnostikk og behandling utgjør derfor en verdifull ressurs. Biobanken har som siktemål å bidra til mer og bedre forskning på slikt prøvemateriale.

Biobanken finansieres og drives i et samarbeid mellom Det medisinske fakultet ved NTNU og Helse Midt-Norge.

Før et forskningsprosjekt kan settes i gang, må det være godkjent av Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK). I alminnelighet er prosjektene basert på samtykke fra den person som materialet stammer fra.

Pasientene får forespørsel fra sin lege om å bidra med prøvemateriale i forbindelse med behandling for en aktuell sykdom. De som ønsker å bidra til forskningen, undertegner en samtykkeerklæring.

Prøvene tas i forbindelse med innleggelse på sykehus eller ved konsultasjon hos lege. De blir registrert og lagret ved Biobanken, som administrerer det biologiske materialet for forskergrupper i regionen.

Biobanken yter medisinsk-faglig og administrativ bistand til forskere som ønsker hjelp med utvikling av prosjektideer, søknad om godkjenning av prosjekt, innsamling, registrering, lagring og/eller analyse av pasientmaterialet og forskningsdata.

Biobanken vil i hjelpe forskerne med å finne gode løsninger for forskningsprosjektene slik at de ivaretar de lover og regler som til enhver tid gjelder og slik at personlige opplysninger om pasientene blir beskyttet.

Her kan du hente våre brosjyrer "Biobanken - et tilbud til forskere i Midt-Norge" (forskerbrosjyre) og "Biobanken - renter som redder liv" (pasientbrosjyre)

Kontaktinformasjon

Telefon:
+47 72 57 13 44
Epost:
biobanken@stolav.no
Hjemmeside:
http://www.stolav.no/biobanken
Åpningstider:
Man-fre kl. 0900-1500
Besøksadresse:
  • St.Olav, Laboratoriesenteret 4.etg.,
  • Erling Skjalgssongsgt. 1,
  • Trondheim
Postadresse:
  • St.Olav, Laboratoriesenteret,
  • Regional forskningsbiobank Midt-Norge
  • 7006 Trondheim