Enhet for anvendt klinisk forskning

Enheten er et kompetansesenter for klinisk forskning i Helseregion Midt-Norge. Vi gir råd og veiledning om forskningsmetodikk og statistikk, og yter praktisk hjelp. Kontakt oss gjerne for samtaler. Hvis det er ønskelig inngår vi gjerne i et mer forpliktende samarbeid. Vi prioriterer pasientnær klinisk forskning i form av randomiserte kontrollerte kliniske studier og følger NTNUs overordnede strategi om satsning på medisinsk teknologi og populasjonsbaserte helseundersøkelser

Våre viktigste arbeidsområder

  • Samtaler /rådgivning / samarbeid

  • Praktisk hjelp og veiledning slik som utarbeidelse av forskningsprotokoll; beregning av studiestørrelse; råd om studiedesign; råd om etiske, organisatoriske og administrative forhold.

  • Praktisk hjelp med randomisering av pasienter

  • Innsamling av data: Utforming av CRF i Web-baserte løsninger spesielt egnet for multisenterstudier. Utarbeidele av skjemaer for optisk lesning (scanning). Oprettelse av lokale databaser.

  • Veiledning og hjelp med medisinsk statistikk .

  • Kurs om klinisk forskning og statistikk.

  • Kurs i Good Clinical Practice, ICH-GCP

  • Praktisk hjelp med (systematisk) litteratursøk og med skriving av artikler

  • Oppsett av monitoreringsplan og monitorering av kliniske studier

  • Registrering av kliniske studier (ClinicalTrials.gov) og hjelp med utfylling av EudraCT skjema ifm søknad til SLV.

Forskning

De ansatte har sin egen forskningsaktivitet. Se ansatte. Det drives veiledning og forskning i samarbeid med alle Helseforetakene i Helse Midt-Norge RHF og NTNU.

Undervisning

Enheten har et spesielt ansvar for undervisningen om forskningsmetodikk og statistikk for medisinerstudentene, masterstudenter og Phd studenter.

Organisering

Enheten, som organisatorisk er en del av Institutt for kreftforskning og molekylær medisin, Det medisinske fakultet, NTNU, yter service til ansatte ved Det medisinske fakultet, St.Olavs Hospital HF og de andre Helseforetakene i Helse Midt-Norge RHF. Fra og med 2008 gis hele finansieringen gjennom Samarbeidsorganet for Helse Midt-Norge og NTNU.


AKF kontaktinformasjon

Telefon:
(+47) 72 57 11 09

Epost:
sven.carlsen@ntnu.no

Hjemmeside:
www.ntnu.no/dmf/akf

Besøksadresse:
Kunnskapssenteret 4. etg. vest
Olav Kyrres g. 10
Trondheim

Postadresse:
AKF, Det medisinske fakultet, NTNU
Postboks 8905
7491Trondheim