Forskning ved Institutt for design

Illustrasjonbilde forskning

De fleste forskningsaktiviteter ved Institutt for design kan dekkes av ett eller flere av følgende fagområder: Interaksjonsdesign, Bærekraftig Design og System- og Tjenestedesign. Kombinasjon av innsikter fra ulike disipliner gjør at vår forskning er ofte utforskende. Våre hovedområder er som følger:

Interaksjonsdesign

Tradisjonelt har interaksjonsdesign orientert seg mot web og app design og generell utvikling av programvare. I de senere årene har industrien blitt mer bevisst på verdien av interaksjonsdesign som en viktig tilnærming for å redusere risikoen for menneskelige feil i komplekse operasjoner som for eksempel i kontrollrom, på skipsbroer og i helse- og velferdssystemer.

Bærekraftig design

Avdelingen har bygget opp en betydelig forskningsaktivitet på dette området, med fokus på design for bærekraftig atferd og praksis, noe som har resultert i flere avsluttede doktorgradsprosjekter. Fra sommeren 2014 har to NFR finansierte prosjekter på atferd knyttet til matavfall started. De gjøres i samarbeid med SIFO og Cernova AS. I NFR-finansierte prosjektet MINDER jobber to postdoktorer med å adressere energieffektivisering av yrkesbygg, ved hjelp av innsikt og tilnærminger fra design tenkning, drift og sosiale teorier om praksis og design. Fra høst 2016 er instituttet innvolvert i et EU Marie-Curie ITN prosjekt, med to stipendiater som fokuserer på sluttbrukerperspektivet i produkt-tjeneste uvikling for en sirkulær økonomi.

System- og tjenestedesign

Avdelingen er i en prosess med å bygge opp erfaring og et godt omdømme innen system- og tjenestedesign (for tiden fokuserer vi mest på sosial design og innovasjon i helse- og velferdssammenheng. NFR-prosjektet "The Medical Home" er et viktig prosjekt primært med fokus på hjemme medisineringssystemer.

 

I tillegg til disse tre fokus forskningsområder, er avdelingen involvert med utforskende forskning i design utdanning og anvendt estetikk i design:

Design i utdanningen

På IPD eksisterer det en sterk tradisjon for å reflektere og dokumentere våre pedagogiske aktiviteter gjennom publikasjoner rettet mot dedikerte konferanser og tidsskrifter. Vår satsing på god utdanning gjør at vi har erfaring med å prøve ut nye måter å organisere kurs på, for eksempel vertikale studio undervisning eller ulike måter å samarbeide med industrien. Det er et velkomment tema for refleksjon, samt som våre studiereiser og vår forskning på å kartlegge faglige perspektiver fra våre alumni. I 2010 vant IPD anbudet for å organisere den 12e internasjonale konferansen i 'Engineering and Product Design Education'. Denne konferansen var en av tre NTNU jubileumskonferanser i 2010, og ble en stor suksess og de muntlige og skriftlige tilbakemeldinger var nesten uten unntak utmerket.

Anvendt estetikk i utformingen

Avdelingen ser det som sin rolle og ansvar å gi kunnskap om hva som skjer når mennesker og teknologi møtes. Dette innebærer en utforskning av anvendt estetikk som krever helt andre tilnærminger fra det sp, er vanlig i tradisjonelle (ingeniør) forskning - fordi faget er basert på balansert kombinasjon av teoretisk, logisk kunnskap i kombinasjon med praktisk og intuitiv utforskning av estetiske uttrykk - som vi også finner innen musikk og kunst. Per 2014 har IPD overtatt ansvaret for utdanning i estetikk fra Fakultet for arkitektur og billedkunst. Dette gir ekstra motivasjon for utforskende forskning på anvendt estetikk på IPD, ved hjelp av kunstneriske, kvalitative og kvantitative tilnærminger.

Vennligst besøk vår ansattes individuelle sider for en beskrivelse av individuelle forskningsprosjekter og ser på vår publikasjonsliste.


Samarbeidspartnere

Instituttet har utstrakt samarbeid med norske industribedrifter i form av studentoppgaver, masteroppgaver, forskningsprosjekter, workshops, kursing og industrioppdrag.

Utveksling og utenlandske universiteter

Det er veldig vanlig blant studentene ved instituttet å ta ett eller to semestre ved andre læreinstitusjoner, fortrinnsvis universiteter og designskoler i utlandet. Så mye som 70-80% av hvert kull forsvinner gjerne ut i løpet av 3. eller helst 4. klasse.

Læreinstusjoner

Norge

Danmark

Sverige

Finland

Vest-europa

Nord-Amerika

Asia og Oceania