Institutt for bygg, anlegg, og transport

Forskning ved instituttet

Fagplanarbeidet ved IVT-fakultetet har gitt et løft for forskningsstrategien til instituttene. I forbindelse med fagplanen har Næringslivsringen, i samarbeid med NTNU, utarbeidet Forskningsguiden som verktøy for å skape bedre forskningssamarbeid mellom NTNU og næringspartnerne.

Aktuelle forskningstema ved instituttet:

 Bygg og anleggsteknikk

 • Ledelse av BA-prosjekter med utgangspunkt i byggteknisk kompetanse
 • Tidligfase av prosjekt
 • Anleggsteknikk/Tunneldrift
 • Bygningsfysikk
 • Brannteknikk
 • Bygningsmaterialer
 • Miljøsystemanalyse
 • Eiendomsutvikling

Geoteknikk 

 • Matematisk modellering av jord som materiale
 • Utvikling av numeriske metoder for geoteknisk design
 • Avanserte målinger i felt og velutviklet laboratorium
 • Arktisk teknologi
 • Praktisk anvendelse på blant annet:
  (1) Veg og jernbanebygging, større byggegroper i byer
  (2) Offshore vindkraft samt olje og gass
  (3) Geohazards (skred)

Marin byggeteknikk

 • Offshore vindkraft
 • Kostnadseffektive bunnfaste og flytende konstruksjoner utsatt for ekstreme dynamiske påkjenninger
 • Kyst og havn
 • Modellering av virkninger av vind, bølger, strøm, stigende havnivå og islaster inklusive stokastisk modellering på installasjoner langs kysten
 • Moloer, oppdrettsanlegg
 • Omfattende forskning innen arktisk teknologi på is, islaster, erosjon og permafrost rettet blant annet mot olje og gass i nordområdene

Veg, transport og geomatikk

 • Bærekraftige, miljøriktige transportsystemer: veg, bane og flyplasser
 • Modellering og testing av veger og vegbyggingsmaterialer
 • Avanserte undersøkelsesmetoder for veger og annen infrastruktur
 • Konsekvenser av klima, vintervedlikehold
 • Sikkerhet for myke trafikanter
 • Modellering av trafikk
 • Intelligente transportsystemer (ITS).
 • Digital informasjon og koordinatfesting for planlegging, design, bygging, forvaltning og vedlikehold
 • Digitalt Norge GIS, BIM i stor og liten skala
 • Geomatikk forsker på innovativ tolkning og bruk av satellittdata f.eks. på sanntids registrering av havbølger for offshore-industri og akvakultur, virkninger av ekstremnedbør og klima.

Satsninger

SAMCoT
Sustainable Arctic Marine and Coastal Technology

Foundation of Offshore Wind Turbines

Concept-programmet
Store prosjekt og investeringer

SIAT
Senter for Idrettsanlegg og teknologi 

ARCMASS
Globalt havnivå og globale havnivå endringer

ICG
Internasjonalt senter for Geohazards