Norsk senter for barneforskning

Tidsskriftet Barn - tidligere nummer

Ved å klikke på utgivelsene i listen under, finner du innholdsfortegnelsen for hvert nummer. Fra og med 2012-årgangen er også sammendrag av artiklene lagt ut. Artiklene i årgangene 2000-2013 er tilgjengelig elektronisk i fulltekst. Se alle utgivelser


Temanummer


Alle utgivelser

2011-2016

2016: 1 2 3
2015: 1 2 3-4
2014: 1 2 3 4
2013: 1 2 3 4
2012: 1 2 3 4
2011: 1 2 3-4

2000-2010
2010: 1 2 3 4
2009: 1 2 3-4
2008: 1 2 3 4
2007: 1 2 3-4
2006: 1 2 3 4
2005: 1 2 3 4
2004: 1 2 3 4
2003: 1 2-3 4
2002: 1 2 3 4
2001: 1 2 3 4
2000: 1 2 3-4

1991-1999
1999: 1
1998: 1 2 3-4
1997: 1 2
1996: 1 2
1995: 1 2 3 4
1994: 1 2 3 4
1993: 1 2 3 4
1992: 1 2-3 4
1991: 1 2 3 4

 Tidsskriftet Barn

 

 Artikler i Barn nr. 1 1991

Alfred Oftedal Telhaug:
Heldagsskole/skolefritidsordninger. Samtidssituasjonen og noen analyseperspektiver, side 7

Yngvar Ommundsen:
Når bør barn begynne med idrettskonkurranser? En teoretisk drøfting samt enkelte forslag til retningslinjer for konkurranseoppstart, side 36

Ragnhild Brusdal:
Naiv økonomi - velferdsstatens barn, side 51

Om "Barneperspektivet". Innlegg fra forskere ved Norsk senter for barneforskning, side 63Artikler i Barn nr. 2 1991

Steven Borish:
An ounce of protection is worth a pound of cure: A proxemic analysis of climate adaptations in two Norwegian "barnehager", side 7

Jan Eyvind Myhre:
Hadde barna det verre før i tiden? Noen tanker om barndommens forandring i de siste generasjonene, side 25

Alfred Oftedal Telhaug:
Lokalt forsøk for forbedring av barns oppvekstmijø. En analyse av forsøket "Grunnskolen under kommunal ledelse" på Saupstad, Trondheim, side 52

Per Olav Tiller:
Om barndommens alder og en vuggevise i to versjoner, side 58Artikler i Barn nr. 3 1991

Alfred Oftedal Telhaug:
Skolefritidsordningene - den samtidshistoriske situasjonen. Beskrivelse og analyse av en utvidet institusjonalisering av barndommen, side 8

Peder Haug, Hilde Lidén, Alfred Oftedal Telhaug og Anne Øie:
Plan for evaluering av skulefritidsordningar, side 24

Hilde Lidén:
Heldagsskole/kulturskole/fritidshjem, skolefritidsordningen ved Levanger barneskole, side 38

Anne Øie og Peder Haug:
Skolefritidsordningen i en skole i Oslo. En observasjonsstudie, side 56

Harald Jarning:
Heldagsskolen er svaret - hva er heldagsskolen? En annerledes utdanningsreform, side 76Artikler i Barn nr. 4 1991

Per Olav Tiller:
Forskningens gjenstand som objekt. Om etikk, validitet og verdivalg, side 7

Agnes Andenæs:
Livsformsintervju med 4-5-åringer: Motivasjon, kontrakt og felles fokus, side 20

Anne Solberg:
Er det annerledes å intervjue barn enn voksne?, side 31

Guri Mette Vestby:
Det er detaljene som teller, side 37

Irene Levin:
Barnetegninger og noen etiske betraktninger, side 45

Mikkel Friis:
Klare meldinger - fra barn selv, side 52

John Chr. Knudsen:
"Nå dreper jeg deg, hva synes du om det?" Når barn informerer, og voksne noterer, side 57

Turid Midjo:
Oppvekstvilkår innen ulike kontekstuelle rammer, side 72Artikler i Barn nr. 1 1992

Dagrun Skjelbred:
ABC-bokutgivelser i Norge 1770 - 1990, side 7

Karin Hake:
Sesam og Pippi for norske barn, side 18

Helge Reistad:
"Peer, du lyver." Om barn som informanter i forskning, side 30

Synnøve Matre:
Syntaktisk utvikling hos barn, med vekt på samspillet mellom syntaks og pragmatikk, side 40

Wenche Håland og Berit Synnevaag:
Om tilknytningsforskning og om utviklingen av en Q-sort som metode for å vurdere småbarns tilknytningsatferd i forhold til mor og far, side 56Artikler i Barn nr. 2-3 1992

Bodil Skjånes Dugstad:
Hva kan skolen lære av Askeladden, side 7

Hilde Lidén:
Skolefritiden - organisering av paradokser, side 17

Anne Øie:
De ufaglærte i skolefritidsordningen, side 28

Sharon Stephens:
Children and the UN conference on environment and development: Participants and media symbols, side 44

Per Olav Tiller:
Skisse til en sosial-økologisk modell for planlegging og studium av oppvekstmiljø, side 52

Pål Isern:
Nye betraktninger rundt en gammel konflikt, side 84

An-Magritt Jensen:
Samlivsbrudd - et tegn på samfunnsoppløsning?, side 98

Tor Slettebø:
Barnevernsstatistikken - en refleksjon av ulikheter i levekår eller et sosialt konstruert produkt?, side 111

Harald Beyer Brock:
Bokanmeldelse av Eli Åm: Japansk barnehage. Vindu mot en fremmed kultur, side 119Artikler i Barn nr. 4 1992

Hilde Lidén og Ingrid Moen:
"På sporet av en opplevelse". Småskolebarns lek og skapende virksomhet innen skolefritidsordningene, side 7

Sonja Kibsgaard:
Gjensidighet i samspill mellom barn fra to kulturer, side 91

Kjell Aas:
Luftkvalitet og livskvalitet for barn, side 123

Per Thune:
Barn og sol, side 135

Rut Nervik:
Askeladden og PP-tjenesten. En kommentar til tidligere artikkel, side 138Artikler i Barn nr. 1 1993

Øystein Sande:
Barnebilder i norske aviser, side 7

Graham Clifford, Willy Lichtwarck og Anne Moe:
Kompetanse uten kontekst?, side 32

Einar Hanssen:
Gatebarn og forskningsmetoder, side 42

Karin Hake:
Radioens småbarnsprogram - bare for de små?, side 65

Per Olav Tiller:
Barnevern i Trondheim: En historisk skisse, side 86

Per Miljeteig:
"Childwatch International." Nettverk for barneforskning, side 117

Ivar Frønes:
"Childhood" - nytt globalt tidsskrift, side 123Artikler i Barn nr. 2 1993

Sturla Falck:
Når barn og unge slutter å begå lovbrudd, side 7

Peder Haug:
Barns behov, spesialpedagogisk kompetanse og spesialpedagogisk utdanningsreform, side 21

Tora Korsvold:
Idealer og virkelighet. Om barnehagepolitikk de siste ti-årene, side 34

Marit Hoem Kvam:
Hørsel hos barnehagebarn. Analyse av høreprøver hos en gruppe barn ved fylte fire, fem og seks år, side 55

Tess Bennett:
Empowerment in the kindergarten for parents of children with disabilities, side 70Artikler i Barn nr. 3 1993

Terje Ogden:
Vanskelig temperament og problematferd hos førskolebarn - forståelse og handling, side 7

Faith Gabrielle Guss:
Teaterkunstens oldemor: Om den estetiske dimensjonen i barns lek, side 25

Yngvar Ommundsen:
Mestring, motivasjon og læring hos barn og unge i kroppsøving og idrett - et sosialt og sosialt-kognitivt perspektiv, side 39

Vebjørg Tingstad:
Små barn og medieforskning, side 54

Mia Lervik:
Når blanke ark og fargestifter blir erstattet med dataskjerm og museknapper..., side 60

Ingunn Fjørtoft:
"Hundremeterskogen" - et sted for leik og læring. Prosjektarbeid i barnehager i Bø, side 71Artikler i Barn nr. 4 1993

Jens Qvortrup:
Forord til temanummer, side 7

Marjatta Bardy:
Reframing of the politics of childhood, side 9

Ivar Frønes:
Mot den postindustrielle barndom, side 17

Elisabeth Näsman:
Barndomens institutionalisering, side 28

Jens Qvortrup:
Børns interesser og interesse for børn, side 39

Christin Tønseth:
Skolebarnomsorg i Norge. Jakten på en samordnet politikk, side 50

Graham Clifford:
Realistiske forventninger til fremdrift i arbeidet med barnevernssaker?, side 58Artikler i Barn nr. 1 1994

Sigurd Berentzen:
Utdannelsesinstitusjoner, oppvekstmiljø og barns jevnalderkultur: kulturell læring og de voksnes moralske og pedagogiske ansvar i en barnehage, side 7

K. Michael Thomsen:
Barn mellom to kulturer, side 23

Peder Haug:
Omsorgskvalitet i skulefritidsordninga, side 38

Sonja Kibsgaard:
Identitetsopplevelse hos innvandrerbarn, side 51Artikler i Barn nr. 2 1994

Inger Marii Tronvoll:
Kampen om barnehageplass - brukermedvirkning i praksis, side 7

Tess Bennett:
Beyond an individual analysis: Parent groups and parent empowerment in Norway, side 21

Erna Holm og Kirsti Lauvås:
Barn på sykehus - foreldrenes opplevelser, side 31

Marianne Gullestad:
Familieforskning mellom positivisme og fortolkning, side 45Artikler i Barn nr. 3 1994

Hanne Wilhjelm:
Gir samfunnet rom for leken?, side 7

Peder Haug:
Skolestart for 6-åringer og forskningsutfordringer, side 21

An-Magritt Hauge og Åse Tefre:
Men har dere tenkt på oss? Språklige minoriteter med fokus på seksåringer, side 36

Louise Chawla:
Preparing children to care for the earth: the development of environmental con¬cern and action, side 62Artikler i Barn nr. 4 1994

Torill Tjelflaat og Bernt Olav Utgaard:
Introduksjon til temanummer, side 7

Bernt Olav Utgaard:
Barnevernets kompetansesenter i Midt-Norge, side 11

Per Olav Tiller:
Barnevern - barndomsvern?, side 21

Ragna Binde:
Hvem eier barnet?, side 38

Elisabeth Backe-Hansen:
Et barneperspektiv i barnevernets beslutningsprosesser?, side 50

Edgar Marthinsen:
Tilsyn i barneverninstitusjoner - fra kaffebesøk til kvalitetskontroll?, side 60Artikler i Barn nr. 1 1995

Toril Strande Ødegårdstuen:
Er det kjønnsforskjeller i hvilke friluftsaktiviteter barn har mest lyst til å delta i?, side 7

Brit Eide og Nina Winger:
"Tja - vi får se..." Barneperspektiv på pedagogisk tilbud til seksåringer og framtidig skoleliv, side 25

Heidi Gautun:
Besteforeldre-barnebarn relasjoner, sett med ungdoms øyne, side 54

Tora Korsvold:
Barn i relasjon til familie, arbeidsliv og tilsynsordninger, side 63

Sharon Stephens:
"Children of the north": Reflections on an inter¬national conference in Bratsk, Siberia, side 79

Marianne Gullestad:
Forskningsformidling i det senmoderne samfunnet, side 95Artikler i Barn nr. 2 1995

Vibeke Støren Berg:
Når seksåringen spør!, side 7

Harald Beyer Broch:
Håndball er ingen frøkensport. Antropologiske perspektiver på aldersbestemt håndball for gutter og jenter, side 21

Arne Trageton:
Fokus på leik. Estetikk. Progresjon. Kultur, side 39

Peder Haug:
Etterutdanningsutfordringar i Grunnskulereform 97, side 57

Louise Chawla:
The World Summit for Social Development: issues for children, side 65Artikler i Barn nr. 3 1995

Bakgrunnen for konferansen, Universitetets og Norsk kulturråds rolle i kulturformidlingen

Åse Enerstvedt:
Innledning, side 9

Gunnar Danbolt & Åse Enerstvedt:
Kulturformidling til barn. Betraktninger omkring innhold og begrep, side 18

Lidvin Osland:
Norsk kulturråd si satsing på barn og unge, side 33

Ole Didrik Lærum:
Universitetet som kulturformidler, side 43

Kunstneres tanker om formidling av litteratur, billedkunst, musikk og dans

Einar Økland:
Forfattarens tankar om kulturformidling, side 53

Birthe Marie Løveid:
Hvorfor er barna viktige for kunsten - Hvorfor er kunsten viktig for barna?, side 64

Mette Newth:
Å skape billedkunst for barn, side 68

Anne Borg:
Barn og dans, side 78

Fortellinger for og av barn

Ulf Palmenfelt:
Att berätta för barn, side 89

Bengt af Klintberg:
Barns berättelser, side 92

Brynjulf Alver:
Eventyr - er dei for born?, side 100

Broer mellom kunsten og barnekulturen

Faith Gabrielle Guss:
To magiske rom - Om teateret som speilbilde av barns lek, side 111

Ivar Selmer-Olsen:
Det unyttiges nødvendighet, side 131

Flemming Mouritsen:
Børnekultur - legekultur, side 143

Presentasjon og demonstrasjon av formidlingsprogram i Bergen

Turid Fadnes:
Formidlingsprogram i Barnas Hus, side 161

Tor Jarl Knutsen:
"Bergen som historieforteller", side 166

Erling Dahl jr.:
Grieg-jubileet og barna, side 169

Åse Enerstvedt:
Kulturformidling i praksis, side 172

Om satsing på barn og kultur i våre naboland

Cleo Boman:
Kvalitetskultur - om barnteater, side 181

Jan Helmer Petersen:
Dansk og nordisk arbejde for børn og unge, side 190Artikler i Barn nr. 4 1995

Kristin Falklev:
Et møte i myrlandskap. Bruk av bilder i kommunikasjon med barn, side 7

Kristin Monteiro:
"Barn og unges dans". Presentasjon av et Kulturråds-prosjekt, side 22

Louise Chawla:
Childhood sources of adult environmentalism, side 38

Toril Strande Ødegårstuen og Tore Bjerke:
Hva syns barn om dyreartene?, side 49

Brit Dyrnes og Christine Gjermo:
Barns medvirkning i utforming av nærmiljøet: Prosjektene "Skolegård" og "Møteplasser", side 68

Tora Korsvold: Å være foreldre i 90-årene. En dansk undersøkelse. Bokanmeldelse 91Artikler i Barn nr. 1 1996

Frithjof Bringager og Kristin Monteiro:
Kunstopplevelse, kontekst og fellesskap, side 5

Jorunn B. Lie:
Musikk-estetiske væremåter hos førskolebarn, side 8

Kristin Monteiro:
Dans på roser? Samtaler om dans med barn og unge, side 27

Einar Hanssen:
Teater med barn og unge - kunstnerisk virksomhet eller sosialt tiltak?, side 42

Venke Aure:
Kunstformidling for barn og unge - utenfra, ovenfra, innenfra?, side 55

Frithjof Bringager:
Skolen og estetikken. Problemer og dilemmaer i grunnskolens kunst- og kulturformidling, side 77Artikler i Barn nr. 2 1996

Haldor Øvreeide og Reidun Hafstad:
Barn og foreldre som ett system - en utfordring for barnevern og andre hjelpetjenester for barn, side 9

May Britt Drugli:
Gode relasjoner gir god utviklingsstøtte til barn. Samspillsarbeid i barnehagen, side 23

Wigdis Fætten:
La oss gjøre det sammen. Foreldresamarbeid i praksis - et utviklingsprosjekt i barnehagen, side 47

Tuire V. Tyldum og Anne Kristine Wormdal:
Utviklingsstøttende dialoger med barn i en barneverninstitusjon, side 61

Torill Tjelflaat:
Barnet i barnevernet - om overgangen mellom biologisk familie og barneverninstitusjonen, side 76Artikler i Barn nr. 1 1997
Peder Haug:
Utfordringar i Grunnskulereform 97, side 9

Wenche Storaker Kilander:
Læringsmiljøet i tre 6-årsgrupper og én 1.-klasse, side 28

Anne Grete Solstad:
Barn i to verdener, side 43

Vebjørg Tingstad:
«Ting flyter og ungene trives», side 58

Else Foss:
«Vår væremåte er vår arbeidsmåte», side 71

Astrid Grude Eikseth:
Verdier i førskole- og allmennlæreres praksiskunnskap, side 92

Sidsel Germeten:
Kompetanseutvikling og etterutdanning knyttet til grunnskolereformen, side 115


 

Artikler i Barn nr. 2 1997

Ole Petter Askheim, Halvor Fauske og Vigdis Mathisen:
Fritidas plass i det forebyggende ungdomsarbeidet, side 7

Ellen B. Roll og Terje Christensen:
Etiske aspekter ved kliniske forsøk med barn, eksemplifisert med et fors¬kningsprosjekt om lysbehandling av gulsott, side 29

Erik O. Pettersen:
Barn og angst for ioniserende stråling - en kreftforskers syn, side 46

Marianne Gullestad:
Barndom og nasjonal identitet, side 57

Toril S. Ødegårdstuen og Tore Bjerke:
Erfaring med dyr og synet på dyreartene blant 10-15-åringer, side 65

Marianne Gullestad:
Den nye barndommen: forskningsperspektiver. Forslag til forskningsprogram for Norsk senter for barneforskning, side 83Artikler i Barn nr. 1 1998

Marit Boyesen:
Barn, ulykkesrisiko og sosial , side 7

Ellen Beate Hansen:
Spenning og risiko - noen ungdommer hopper i fallskjerm mens andre gjør innbrudd, side 27

Bjørn Hauger:
Ulykker i skolen, og barns hverdagsliv. En studie av ulykker ved Lindhøy barneskole, Vestfold, side 46

Jens Qvortrup:
Barndom er også et samfundsanliggende, side 64

Peder Haug:
Premissar for spesialundervisning i grunnskulen, side 76

Tora Korsvold:
Bokanmeldelse, side 82Artikler i Barn nr. 2 1998

Ann-Charlotte Münger:
De svenska sommerkolorniarna - ett lyckat hälsoprojekt? Stockholms koloniversamhet 1883-1963, side 7

Barbro Johansson:
Skjut en höna till middag! Lekens plats i barns datande, side 16

Carsten Jessen:
Fortolkningsfællesskaber. Børns og unges reception af computerspil, side 31

Helg Fottland:
Kreftsyke skolebarn på sykehus - betydningen av sosial støtte, side 44

Anne Tove Fennefoss:
Vi spør Kjell fordi han kan så mye. Hvordan den voksne bruker sin kompetanse og hva barn lærer, side 60

Reidar S. Østerhaug:
Barnehjemsetablering i Stavanger i 1830-årene, side 73Artikler i Barn nr. 3-4 1998

Tore Lindbekk:
Barnerett og barneforskning, side 7

Per Miljeteig:
Konvensjonen om barnets rettigheter: retorikk og realiteter, side 10

Paul M. Opdal:
Barnet - et menneske uten krav på fulle menneskerettigheter?, side 26

Jens Qvortrup:
Børns rettigheter og børns vilkår, side 40

Inger Marii Tronvoll:
Rettigheter for barn med funksjonshemming, side 55

Torill Tjelflaat:
Barnet i barnevernet, side 59

Anne Trine Kjørholt:
Fra samlingsstund til "barnas kommunestyre", side 65

Ruth Ingrid Skoglund:
Barn som aktive informanter, side 78

Per Olav Tiller:
Retten til en barndom, side 98

Tore Lindholm:
Religions- og livssynsfrihet i den norske grunnskolen, side 109

Leif Larsen:
Barnerettighetenes mor, side 120Artikler i Barn nr. 1 1999

Berit Brandth og Elin Kvande:
Far prioriterer barna! Omsorgspermisjonenes innvirkning på fars tid med barna, side 7

Karen Fog Olwig:
Børn - sociale aktører eller sociale konstruktioner? Perspektiver fra caribiske livshistorier, side 21

Patrick Hernwall:
En ny barnkulturell arena? Barn berättar om e-post, chat och internet, side 35

Hilde Lidén:
Endringer i barns uteliv. En litteraturstudie og en undersøkelse fra Oslo, side 46

Nicole Hennum:
Hvordan forstår institusjoner ungdom? side 70

Gerd Inger Ringdal:
Livskvalitet i medisinsk og samfunnsvitenskapelig forskning, side 83

Einar M. Skaalvik:
Barns selvoppfatning som aspekt ved livskvalitet, side 98

Hermundur Sigmundsson og Arve Vorland Pedersen:
Barn og bevegelse. Motorisk kompetanse og motoriske problemer, side 115

 

 

Artikler i Barn nr. 1 2000

Synnøve Matre:
Når blir barn samtaledeltakarar? Om kommunikativ utvikling hos barn fram til skulealder (PDF) 
Side 7
 

Helg Fottland:
Barneperspektiv og selvrapportering i studiet av barns og tenåringers utvikling.Teoretiske overveielser og forskningsmetodiske problemer (PDF) 
Side 27
 

Hilde Lidén:
Fortolkninger av kroppslige og følelsesmessige erfaringer (PDF)
Side 41
 

Randi Dyblie Nilsen:
Metoder og begreper i barndomssosiologiske studier av sosialiseringsprosessen. En diskusjon med utgangspunkt i barnet som sosial aktør (PDF) 
Side 57

Susanne Højlund:
Konstruktion af barndomsbegrebet: Nogle overvejelser (PDF)
Side 77
 

Jon Grythe:
Fedresamarbeid i barnehagen. Hvordan ser barnehagepersonalet på fedre, og hvordan ser fedre på seg selv som samarbeidspartnere? (PDF)
Side 87

Povl Bjerregaard:
"Man kan også bare finde ud af nogen". Om mindre børns brug af "umulige" gåder (PDF) 
Side 115

 


 

Artikler i Barn nr. 2 2000

Ellen Schrumpf:
Slave eller selvstendig? Om barnearbeid og barndom før og nå (PDF)
Side 7

Hanne Wilhjelm:
Mellom beskyttelse og deltakelse: Våger vi å slippe barna til? (PDF)
Side 19

Anne Ma Sandve:
Vi har en plan ... Om barns plass i kvalitetssatsingen i St.meld. nr.27 (1999-2000). Barnehage til beste for barn og foreldre (PDF)
Side 33

Ellen Beate Hansen Sandseter:
Barn i fysisk aktivitet. MMIs data om barns deltakelse og involvering i idrett
og egenorganisert fysisk aktivitet (PDF)

Side 55

Helene Brembeck:
Barnens paradis. Kommersialiseringen av föreställningen om barndomslandet (PDF)
Side 67

Gunvor Løkken:
Forskningsmetodiske utfordringer i studiet av barnekultur (PDF)
Side 79

 


 

Artikler i Barn nr. 3-4 2000
Tema: Barn i lokalsamfunn - barns lokalsamfunn

Karen Fog Olwig:
Børn i lokalsamfund - børns lokalsamfund. Introduksjon til temanummer (PDF) 
Side 5

Gunilla Halldén:
"Två decimeter nysnö, perfekt harjaktsväder". Platsen som viktig för möjligheten att framträda (PDF) 
 Side 23

Kenneth R. Olwig:
(Be)tydningen av barndommens "sted" (PDF) 
 Side 33

Trine Agervig Jensen:
Bystruktur og børns hverdagsliv. Den socio-rumligt strukturerede barndom (PDF) 
Side 57

Hans Petter Ulleberg:
Uteareal ved barneskoler i Trondheim kommune. En kartlegging av ni skolegårders fysiske miljø (PDF) 
 Side 71

Heidi Jensen:
Børns steder. Et etnografisk studie af børn og lokalitet i Ullerød og omegn Danmark (PDF) 
 Side 89

Barbara Rogers:
Romlig koreografi av barndom i et norsk boligområde. Hva er det med disse lekeplassene? (PDF) 
 
Side 115

Randi Dyblie Nilsen:
"Her ska æ aldri fløtt fra!"Fysiske og sosiale aspekter ved barns "gode hus" (PDF)
Side 133

Kim Rasmussen:
Det fotografiske (ind)blik i børns liv (PDF) 
Side 159

Per Olav Tiller:
Det ekte og det sannsynlige. Erindring som metode i forskning om barndommens miljø (PDF)
Side 173

 

 


Artikler i Barn nr. 1 2001

Tonje Kolle:
Åse Gruda Skard og moderne barneoppdragelse (PDF)
Side 7

Borgunn Ytterhus:
Hvordan går det med Mead, Blumer, Goffman og barna? En diskusjon av symbolsk interaksjonisme som utgangspunkt for forskning og forståelse for barn (PDF)
Side 29

Hanne Warming Nielsen:
Daginstitutionen som socialt rum for det gode børneliv (PDF)
Side 47

Inger Marii Tronvoll:
Sammen og alene. Barn med funksjonshemming og jevnaldrende på fritidsklubb (PDF)
Side 79

Harald Bache-Wiig:
Det fremmede barnet. En aktuell barndomshistorie? (PDF)
Side 95


 


Artikler i Barn nr. 2 2001

Rigmor Mikkelsen: 
Barnets beste i lys av pedagogisk-filosofiske tenkemåter (PDF)
Side 7

Ninni Sandvik:
Småbarns bidrag til barnehagens miljø (PDF)
Side 21
 

Elin Michélsen:
Små barns kulturskapande ock kamratsocialisation (PDF)
Side 43 
 

Stig Broström: 
Overgang fra børnehave til skole (PDF)
 Side 57

Faith Gabrielle Guss: 
Ritual, Performance and Children's Play-drama (PDF)
Side 81

Hansjörg Hohr:
Lurvehætte og hennes søstre: Hvordan kommuniserer eventyr med barn? (PDF)
Side 103

 


 

Artikler i Barn nr. 3 2001

Greta Sviggum:
Barn med to hjem (PDF)
Side 9

Birthe Loa Knizek:
Er grænsen nået? Autoritetsoplevelse og -forhandlinger i skilte familier (PDF)
Side 29

Margareta Bergström & Inger Holm:
Och så har vi DAMPEN i källarn. En presentation av projektet Min skola (PDF)
Side 51

Grethe Borchgrevink Alu, Lisbeth Bjerke, Anne-Marie Hildershavn, Turid Thorsby Jansen & Jan-Erik Johansson:
Barnehagen og assistentene - En intervjustudie (PDF)
Side 69

 


 

Artikler i Barn nr. 4 2001
Tema: Barn, barndom og medier - nordiske bidrag

Vebjørg Tingstad:
Barn, barndom og medier. Introduksjon til temanummeret (PDF)
Side 5

Jesper Olesen:
Barndom, medier og seerpositioner (PDF)
Side 11

Eva Bakøy:
Barnelitteraturen og dens betydning for barne-tv-produksjonen i 1960- og 1970-årene (PDF)
Side 33

Ebba Sundin:
"Verkligheten tilltalar eleverna"- om användningen av dagstidningar i skolundervisningen (PDF)
Side 51

Ulla Johnsson-Smaragdi & Annelis Jönsson:
Tidsanda eller mediearv? (PDF)
Side 63

Niels Kryger:
Børns mediebrug, hverdagslivet og pædagogikken (PDF)
Side 79

Turid Skarre Aasebø:
Hverdagslivets heltinner (PDF)
Side 97

 


 

Artikler i Barn nr. 1 2002

Stig Broström:
Kontinuitet og helhed i overgangen fra børnehave til skole (PDF) 
Side 7

Annelis Jönsson:
Skolans problemelever - hur ser de på sin skoltid retrospektivt? (PDF)
Side 23

Ninni Sandvik:
Å gjøre seg synlig for seg selv og andre (PDF)
Side 49

Ragnhild Brusdal:
Foreldre som oppdragere - selvstendighet eller styrt valgfrihet? (PDF)
Side 69

Bokanmeldelse, side 88

 


 

Artikler i Barn nr. 2 2002

Fra redaksjonen:
Barn og filosofi
Side 5

Beate Børresen:
Virksomhet knyttet til "filosofi" med barn i Norden (PDF)
Side 9

Paul M. Opdal:
Undrer meg på. Filosofi for barn i danningens tjeneste (PDF)
Side 19

Frida Brismar:
Om frågan i filosofiska samtal med barn (PDF) 
Side 35

Liza Haglund:
Filosofi med barn - Några reflektioner
Side 55

Bo Malmhester:
Med barnens ögon: reflektioner. Om hur vi kan hjälpa barn att filosofera på egna villkor och med egna kriterierside (PDF)
Side 67

Elisabeth Gulbrandsen:
Den beste innfallsvinkelen for å starte arbeidet med filosofisk tenkning sammen med barn – finnes den? (PDF)
Side 85

Steinar Bøyum:
Filosofi og naivitet. Idealtypiske syn på filosofiens forhold til det barnlige (PDF)
Side 99

Ragnar Ohlsson:
Tolerans och sanning (PDF) 
Side 117


 

 

Artikler i Barn nr. 3 2002

Aktuelt nå:
Kontekstualisering og relativering
Side 5

Vigdis I. Lysne:
Menneskesynet – premissleverandør i all samhandling (PDF)
Side 9

Anna Sparrman:
Visuell kultur i barns vardagsliv – bilder, medier och praktiker (PDF)
Side 21

Kine Halvorsen Thorén:
Barn, unge og livskvalitet. Betydningen av skolens utearealer (PDF)
Side 35

Baldur Kristjánsson:
På spaning efter det "nordiska" och "nordbarnet" (PDF)
Side 47

Mons Bendixen:
Bokanmeldelse
Side 75

 


 

Artikler i Barn nr. 4 2002

Fra redaksjonen
Side 5

Vigdis I. Lysne:
Likeverd – grunnlaget for vekst og utvikling (PDF)
Side 7

Sylvi Stenersen Hovdenak:
Eleven, enhetsskolen og velferdsstaten i et identitetsdannende perspektiv (PDF)
Side 25

Jóhanna Einarsdóttir:
Childrens's accounts of the transition from preschool to elementary school (PDF)
Side 49

Marit Holm Hopperstad:
Barnetegning som forskningsobjekt og som praksis i barnehage og grunnskole: tradisjoner og spenninger (PDF)
Side 73

Kari Berg:
Bokanmeldelse
Side 94

 


 

Artikler i Barn nr. 1 2003

Aktuelt nå, side 5

Sonja Kibsgaard:
Barn på Cuba og i Noreg (PDF)
Side 9

An-Magritt Jensen og Jens Qvortrup:
Barns velfærd i internationalt perspektiv (PDF) 
Side 31

Vegard Johansen:
Barns økonomiske situasjon - et generasjonsperspektiv (PDF)
Side 37

Tonje Lauritzen:
Med hvem, på hva og hvor bruker barna tid? (PDF)
Side 51

Tine Tjørnhøj-Thomsen:
Børns sociale og kulturelle betydninger: Et barnløst perspektiv på børn (PDF)Side 63

Nina Winger:
Bokanmeldelse (PDF)
Side 85

 


 

Artikler i Barn nr. 2-3 2003
Tema: Barn og mat. Smakebiter fra aktuell forskning

Barbara Rogers og Vebjørg Tingstad:
Introduksjon til temanummeret (PDF)
Side 7

Ingrid Nordström:
Tack för maten. Hur barn lär sig måltidskultur (PDF)
Side 19

Søren Smidt:
Børns måltider i daginstitutioner (PDF)
Side 35

Päivi Palojoki:
Food, learning and children - crossing the boundaries between school and home (PDF)
Side 51

Bibi Hølge-Hazelton:
Ungdom, kost og diabetes (PDF)
Side 67

Lene Frost Andersen, Nina Øverby og Inger Therese L. Lillegaard:
Er det forskjell på hva barn spiser på hverdager og i helgen? (PDF) 
Side 89

Anette Johansen:
Overvægt fra børnehøjde (PDF)
Side 101

Pia Haudrup Christensen:
Børn, mad og daglige rutiner (PDF)
Side 119

Barbara Rogers:
"Somme gonger skal oss koste på oss ein unik smak." En prat med kokkemester Arne Brimi (PDF)
Side 137

Artikkelforfattere i dette nummeret
Side 151

Bergitte Berg:
Bokanmeldelse
Side 153

Sammendrag av doktorgradsavhandlinger
Side 157

 


 

Artikler i Barn nr. 4 2003

Fra redaksjonen
Side 5

Randi Wærdahl:
Fantasifulle lengsler og idealiserte forestillinger - barn i ungdommens venterom (PDF)
Side 9

Sidsel Germeten:
Hva innebærer tradisjonene fra barnehage og skole? En diskusjon om læreplanformuleringer og innholdet i 1. klasse (PDF)
Side 25

Vebjørg Tingstad:
Betydningen av medieteknologi i barns kommunikasjon. Hovedtrekk i nyere forskning (PDF)
Side 41

Øyvind Kvello og Christian Wendelborg:
Skolefritidsordningen - så ille som sitt rykte? Resultater fra den nasjonale evalueringen av skolefritidsordningen: Status og utfordringar (PDF)
Side 59

Guðrún Alda Harðardóttir:
Reggio Emilia - Filosofi med barn: Refleksjoner rundt to studiebesøk (PDF)Side 77

Artikkelforfattere i dette nummeret
Side 85

Heidi Jensberg:
Bokanmeldelse
Side 87

Tora Korsvold:
Bokanmeldelse
Side 91

Sammendrag av doktorgradsavhandlinger
Side 96

 


 

Artikler i Barn nr. 1 2004

Fra redaksjonen, side 5

Jens Qvortrup og Anne Trine Kjørholt:
Presentasjon av prosjektet "Det moderne barn og det fleksible arbeidsmarked" (PDF) 
Side 7

Tora Korsvold:
Barnehagebarnet – en framtidsinvestering? Om barnehageutbygging og endringer i offentlig velferd for barn (PDF) 
Side 27

Sturla Stålsett:
Isak tar til orde: Barneteologisk kritikk av gudsbilder og offerteologi (PDF)
Side 53

Solveig Østrem:
Vold mot barn sett i lys av skillet offentlig og privat sfære (PDF)
Side 69

Artikkelforfattere i dette nummeret
Side 88

Ola Erstad:
Bokanmeldelse
Side 89

Flemming Erichs Ingvorsen:
Bokanmeldelse
Side 93

Sammendrag av doktorgradsavhandlinger
Side 98


 

 

Artikler i Barn nr. 2 2004

Fra redaksjonen
Side 5

Oddbjørn Evenshaug, Dag Hallen og Finn Hjardemaal:
Kjønnsforskjeller i forholdet besteforeldre-foreldre-barnebarn (PDF) 
Side 9

Ulrika Sjöberg:
Medierad barndom: upplösandet och skapandet av gränser i unga människors vardag (PDF)
Side 27

Christian Eriksen:
Bilder av barn. Fremstilling av barn i norsk ukebladreklame (PDF)
Side 45

Synnøve Matre:
Usemje, opphavsrett og teikneseriar. Om barns ytringar i djupt alvor (PDF)
Side 63


En dynamisk og  grensesprengende pioner i barneforskningen. Intervju med Chris Jenks v/Barbara Rogers og Vebjørg Tingstad (PDF)  
Side 71

Artikkelforfattere i dette nummeret
Side 82

Sammendrag av doktorgradsavhandlinger
Side 84

 


 

Artikler i Barn nr. 3 2004
Tema: Barns møte med alvorlig sykdom,død og sorg

Vebjørg Tingstad:
Introduksjon til temanummeret (PDF)
Side 5

Helg Fottland:
Kommer jeg til å dø? Kreftsyke barns betraktninger om døden (PDF)
Side 13

Annica Löfdahl:
Lek om liv och död (PDF) 
Side 33

Hege Westgaard:
"Gje meg handa di, ven." Unge jenters fortellinger fra et spontanalter (PDF)
Side 45

An-Magritt Jensen:
"Døde i mors liv" (PDF)
Side 57

Kari Dyregrov:
Søsken etter selvmord - "de glemte sørgende" (PDF)
Side 69

Artikkelforfattere i dette nummeret
Side 87

Atle Dyregrov:
Filmanmeldelse
Side 89

Kathrine Skretting:
Filmanmeldelse
Side 91

Sammendrag av doktorgradsavhandlinger
Side 95

 


 

Artikler i Barn nr. 4 2004

Fra redaksjonen
side 5

Petter Bae Brandtzæg, Tor Endestad, Jan Heim, Birgit Hertzberg Kaare og Leila Torgersen:
Barn i et digitalt samfunn. En beskrivelse av norske barn fra 7 til 12 år og deres tilgang til og bruk av TV, PC, Internett, mobiltelefon og spillteknologier (PDF) 
Side 9

Leo B. Hendry og Marion Kloep:
"To stay or not to stay?" - That is the question: Rural youths' views on living in Scandinavia (PDF) 
Side 33

Åsa Bartholdsson:
Barns och föräldrars samtalstid - om sanningar och moralisk panikk (PDF) 
Side 53

Artikkelforfattere i dette nummeret
 Side 77

Hans Petter Ulleberg:
Bokanmeldelse
Side 79

Sammendrag av doktorgradsavhandlinger
Side 87

 


 

Artikler i Barn nr. 1 2005

Fra redaksjonen
Side 5

Anne Trine Kjørholt, Vebjørg Tingstad og Helene Brembeck:
Children, food consumption and culture in the Nordic countries (PDF)
Side 9

Eva Simonsen:
Problembarn og profesjoner – krigsbarn som sosial kategori i norsk etterkrigstid (PDF)
Side 39

Eivind Engebretsen:
Barnevernet og de fremmedes ord – en nærlesning av journalnotater i en barnevernsak fra 1987-88 (PDF) 
Side 57

Artikkelforfattere i dette nummeret
Side 77

Øyvind Kvello og Christian Wendelborg:
Mobbing knyttet til barns sosiale hierarki på pedagogiske arenaer (PDF)
 Side 79

Artikkelforfattere i dette nummeret
Side 95

Sammendrag av doktorgradsavhandlinger
Side 97

 


 

Artikler i Barn, nr. 2 2005

Fra redaksjonen
Side 5

Kari Trøften Gamst:
Når kan et barn bli trodd? Bevisverdien i barns vitneforklaring i lys av troverdighetsvurdering (PDF)
Side 7

Ritt Nygaard:
De dyre børn (PDF)
Side 29

Willy Aagre:
Ungdomsrommet og hverdagslivets estetiske praksiser (PDF) 
Side 47

Anne Berg:
Friluftsbarnehagen – en motorikkfabrikk? Testing av barns motorikk (PDF)
Side 65

Artikkelforfattere i dette nummeret
Side 79

Sammendrag av doktorgradsavhandlinger
Side 80

 


 

Artikler i Barn nr. 3 2005

Fra redaksjonen
Side 5

Solveig Østrem:
Hvordan ivareta det svake subjektets perspektiv? Kulturoverskridende verdier i et flerkulturelt samfunn (PDF)
Side 7

Ann Merete Otterstad:
Different "reading" of the multicultural within early childhood (con)texts (PDF)
Side 27

Anne Skevik:
Familier med vedvarende lav inntekt i Norge – har de dårlige levekår? (PDF)
Side 51

Marit Egge:
Når solskinnshistoriene blekner. Enkelte adoptivfamiliers hjelpebehov og deres møte med ulike hjelpeinstanser (PDF
Side 67

Steinar Kvale:
The dominance of dialogical interview research. A critical view (PDF) 
Side 88

Artikkelforfattere i dette nummeret
Side 107

Tora Korsvold:
Bokanmeldelse
Side 109

 


 

Artikler i Barn nr. 4 2005

Fra redaksjonen
Side 5

Berit Bae:
Observasjonsforskning i barnehage: noen validitetsmessige utfordringer (PDF)Side 9

Ellen Schrumpf:
Hva er det med barnet? Barndomsdiskurser i historisk lys (PDF)
Side 25

Marianne Helene Storjord:
Samiske barnehagers historie i Norge (PDF)
Side 37

Gry Mette D. Haugen og Åshild Wesche Selmer:
Helseopplysning om astma til barnehagebarn. Utprøving av dukkefilm (PDF)Side 53

Jónína Einarsdóttir:
"A child is born to live". Religion and child death in Guinea-Bissau (PDF
side 73

Artikkelforfattere i dette nummeret
Side 88

Sammendrag av doktorgradsavhandlinger
Side 90

Forfatterindeks
Side 91


 

 

Artikler i Barn nr. 1 2006

Fra redaksjonen 
Side 5

Hanne Warming og Inger Glavind Bo:
Et kritisk sociologisk børneperspektiv på den sociale indsats overfor udsatte børn og unge (PDF) 
Side 7

Joron Pihl:
Problembarn – eller etnosentrisk sakkyndighet? (PDF)
Side 33

Hilde Lidén:
"Bedre å bite det i seg og spille videre enn å sloss." Fotball som integreringsarena (PDF)
Side 51

Elin Eriksen Ødegaard:
Kaptein Andreas og hans mannskap: Drøfting av forskningsdata om en gutts stemme og hans innflytelse på barnehagens innhold (PDF) 
Appendiks (PDF) 
Side 67

Artikkelforfattere i dette nummeret
side 90

Sammendrag av doktorgradsavhandlingen
Side 92

 


 

Artikler i Barn nr. 2 2006

Fra redaksjonen
Side 5

Anne Trine Kjørholt og Per Egil Mjaavatn:
Nysgjerrig-Per
Side 7

Ivar Selmer-Olsen:
Vinterbarn (PDF) 
Side 13

Per Olav Tiller:
Barn som sakkyndige informanter. Om forholdet mellom barnets verden og den voksne intervjuer (PDF)
Side 15

Marianne Gullestad:
Barndom i Norge (PDF) 
Side 41

Louise Chawla:
Learning to Love the Natural World Enough to Protect It (PDF) 
Side 57

Irene Levin:
Barn på flukt – 26. november 1942 (PDF)
Side 79

Ivar Frønes:
Det sosiale landskap (PDF)
Side 93

Inger Marii Tronvoll:
Barn av sosialt arbeids brukere – synlige eller usynlige? (PDF)
Side 107

Alfred Oftedal Telhaug:
Barne- og elevsentrert tenkning i historisk perspektiv (PDF) 
Side 123

Artikkelforfattere i dette nummeret
Side 143

 


 

Artikler i Barn nr. 3 2006

Fra redaksjonen, side 5

Firouz Gaini:
Familie, leg og erfaring. Børnehavebørn og moderniseringsprocessen på Færøerne (PDF)
Side 9

Berit Overå Johannesen:
Deltakende observasjon og videoanalyser av barns samspill i lek (PDF) 
Side 27

Jannike Sunde:
Makt- og sannhetsdiskurser i barnehagen (PDF)
Side 41

Randi Dyblie Nilsen:
Dyrene i skogen. Om kunnskap, barn og voksne i naturbarnehagen (PDF)
Side 61

Kari Christiansen og Per Chr. Hagen:
Alt var mye bedre før? En sammenlikning av barns grovmotoriske ferdigheter i 1995 og i 2004 (PDF)
Side 83

Artikkelforfattere i dette nummeret
Side 94

Tora Korsvold:
Bokanmeldelse
Side 96

Sammendrag av doktorgradsavhandlinger
Side 101

Redaksjonsrådet for "Barn"
Side 102

 


 

Artikler i Barn nr. 4 2006

Fra redaksjonen
Side 5

Ardis Storm-Mathisen:
Versjoner av kjøpepress. Retoriske mønstre i hvordan avistekster og unge tenåringer beskriver "kjøpepress" (PDF)
Side 11

Marit Semundseth:
Førskolebarns tekstproduksjon i hjemmet (PDF) 
Side 31

Annica Löfdahl & Solveig Hägglund:
"Och jag har redan fyllt fyra år!" – kunskaper om och användning av ålder bland förskolebarn (PDF)
Side 45

J. Peter Burgess:
Det barnslige – om forskning og rettigheter (PDF) 
Side 65

Kommentar:
Per Olav Tiller:
Refleksjoner og gjenkjennelse ved lesning av Burgess' foredrag (PDF)
Side 75

Artikkelforfattere i dette nummeret
Side 77

Tora Korsvold:
Bokanmeldelse
Side 79

Sammendrag av doktorgradsavhandlingen
Side 83

Forfatterindeks
Side 88


 

 

Artikler i Barn nr. 1 2007

Fra redaksjonen, side 7

Carolina Överlien og Margareta Hydén:
Att tvingas lyssna - hur barn bevittnar pappas våld mot mamma (PDF)
Side 9

Ninni Sandvik:
De yngste barnas medvirkning i barnehagen (PDF)
Side 27

Hilde Dehnæs Hogsnes:
Fra sosialpedagogisk tradisjon til (før-)skoleorientert praksis. Et kritisk lys på nyere norsk barnehagepolitikk og praksis (PDF)
Side 45

Hans Petter Ulleberg:
Diskursanalyse: et mulig bidrag til utdanningshistorisk forskning (PDF)
Side 65

Johan Fredrik Rye:
Kjønnsperspektiv på flytteforskning om ungdom (PDF) 
Side 81

Artikkelforfattere i dette nummeret
Side 102

Sammendrag av doktorgradsavhandling
Side 103

 


 

Artikler i Barn nr. 2 2007

Fra redaksjonen
Side 7

Tor Erik Dahlhaug:
Stefedre og deres betydning for barna (PDF)
Side 9

Gunhild R. Farstad & Kari Stefansen:
Ett år og klar for barnehagen? Foreldres forståelser av små barns omsorgsbehov (PDF)
Side 29

David Buckingham & Vebjørg Tingstad:
Consuming children. Commercialisation and the changing construction of childhood. A project description (PDF)
Side 49

Artikkelforfattere i dette nummere
Side 72

Sammendrag av doktorgradsavhandlinger
Side 73

 


 

Artikler i Barn nr. 3-4 2007

Fra redaksjonen
Side 5

Tora Korsvold:
Barn 25 år – et tilbakeblik (PDF)
Side 7

Unni Wikan:
Bruk av straff i ulike kulturer: Et antropologisk perspektiv (PDF)
Side 17

Ole-Henrik Magga:
Etnisitet – menneskets "dypstruktur" (PDF) 
Side 35

Ketil Eide:
Enslige asylbarn og historiens tvetydighet (PDF)
Side 41

Laura Gilliam:
Ballade og muslimsk rettro som oppositionel kulturel form. Etniske minoritetsdrenges kulturkonstruktion i skolen (PDF)
Side 59

Guro Korsnes Kristensen:
Barn og foreldreroller hos "dem" og "oss" (PDF
Side 81

Ane Sætha:
Kommunikativ kompetanse og dennes betydning for integrasjon (PDF) 
Side 101

Essay:
Randi Evenstad:
Å overse et barn. Om lek og samhandling i den flerkulturelle barnehagen (PDF) 
Side 115

Artikkelforfattere i dette nummere
Side 125

Sammendrag av doktorgradsavhandlinger
Side 131

Bokanmeldelse v/Trude Brita Nergård
Side 127

Forfatterindeks
Side 135

 


 

Artikler i Barn nr. 1 2008

Fra redaksjonen, side 5

Ivar Frønes:
Sosial kompetanse, samfunnsutvikling og sosialisering              
Side 9

Gry Mette Dalseng Haugen:
Incorporating children's perspectives into family sociology: dilemmas and potentialities
Side 27

Brit Johanne Eide:
Barns medvirkning – eksempler fra lekesituasjoner i barnehagen
Side 43

Marit Hofstad:
Bevegelse, form og mening – om det å tegne og male med de minste barna Side 63

Artikkelforfattere i dette nummeret
Side 81

Annelie Fredricson:
Bokanmeldelse
Side 83

Sammendrag av doktorgradsavhandlinger
Side 89

 

 Artikler i Barn nr. 2 2008

Fra redaksjonen, side 5

Ellen Schrumpf:
Barndomshistorie - spørsmål og utfordringer
Side 13

Maria Sundkvist:
Av, om och för barn. Källor till den barndomshistoriska forskningen
Side 31

Inger Marie Lindboe:
Berøring, velvære, estetikk og ernæring: forståelse av spedbarnets kropp i antikken
Side 43

Merete Røskaft:
Barn og barndom i middelalderen
Side 63

Johanna Sköld:
Utbildad eller utnyttjad? Fosterbarns arbete i svenska forsterhem 1860-1940 Side 79

Artikkelforfattere i dette nummeret
Side 97

Annelie Fredricson:
Bokanmeldelse
Side 83

Sammendrag av doktorgradsavhandlinger
Side 99

 

 Artikler i Barn nr. 3 2008

Fra redaksjonen, side 5

Astri Ramsfjell:
Amalie Skram: Børnefortællinger (1890) – barneskildringer i voksenlitterær regi?
Side 7

Marit Westergaard:
Hvordan barn lærer språk: en sammenligning mellom ordstilling i engelsk og norsk
Side 21

Kari Hoås Moen, Arild Blekesaune & Hjørdis K. Bakke:
Hvem bruker natur- og friluftsbarnehager?
Side 37

Anne Skevik Grødem:
Enslige forsørgere uten betalt arbeid: foreldrenes situasjon og barns trivsel Side 57

Maria Øksnes:
Lekens ontologiske betydning hos Hans-Georg Gadamer. Dialog, fest og dannelse
side 75

Tatek Abebe:
The Ethiopian "family collective" and child agency
Side 89

Artikkelforfattere i dette nummere
Side 109

Sammendrag av doktorgradsavhandlinger
Side 111

 Artikler i Barn nr. 4 2008

Fra redaksjonen
Side 5

Carina Fast:
Sexåriga Saras vägar in i skriftspråket
Side 7

Anne-Mari Larsen:
En studie av taternes kultur i Norge
Side 29

Brita Bungum:
Foreldres arbeidsliv og barns erfaringer – en kunnskapsoversikt
Side 45

Anne Greve:
Ulike strategier for resultatpresentasjon av fenomenologiske barnehagepedagogiske observasjonsstudier 
Side 63

Artikkelforfattere i dette nummeret
Side 77

Sammendrag av doktorgradsavhandlinger
Side 78

Forfatterindeks
Side 83Artikler i Barn nr. 1 2009

Fra redaksjonen
Side 5

Berit Bae:
Rom for medvirkning? Om kvaliteter i samspillet mellom førskolelærer og barn Side 9

Anna Rastas:
Racism in the everyday life of Finnish children with transnational roots
Side 29

Hilde Danielsen:
Byen som oppdragar. Mangfald, individualitet og kompetanse
Side 45

Vegard Johansen:
Teoriperspektiver på barndom og betydningen av sosiale strukturer
Side 69

Hege Lundeby:
Hvilken innsikt i barnas situasjon finnes i forskning om familier hvor barn har nedsatt funksjonsevne?
Side 87

Artikkelforfattere i dette nummeret
Side 103

Sammendrag av doktorgradsavhandlinger
Side 104Artikler i Barn nr. 2 2009

Fra redaksjonen
Side 5

Sidsel Natland:
"Typisk for jenter i denne alderen"? Alder som kulturell konstruksjon i studiet av jenters vold
Side 9

Kristin Ørjasæter:
Hvit barnemakt. Om tre safaribøker for barn
Side 31

Anne Myrstad og Toril Sverdrup:
Improvisasjon – et verktøy for å forstå de yngste barnas medvirkning i barnehagen?
Side 51

Firouz Gaini:
Lyt til os – og du vil få en positiv oplevelse! Kultur, fritid og social trivsel blandt færøske tredjeklasses elever
Side 69

Artikkelforfattere i dette nummeret
Side 83

Sammendrag av doktorgradsavhandlinger
Side 84 


 

Artikler i Barn nr. 3-4 2009

Temanummer: Det mangfoldige barnearbeidet

Ellen Schrumpf
Barnearbeid: Nye spørsmål – nye perspektiver. Introduksjon
Side 5

Tatek Abebe
Child labour in the global South: A review and critical commentary
Side 11

Anne Kielland
Barnearbeidsmigrasjoner i ulike landskap: En sammenstilling av barns arbeidsvandringer i Vest-Agder (1830–1910) og Vest-Afrika (1980–2009)
Side 29

Fredrik Lilja
Child and youth labour in Eastern Cape agriculture: Wool farming and changing labour relations, c. 1900–1960
Side 53

Ida Bull
Hva skal fattigfolks barn lære? Barnearbeid og 1700-tallets byskole
Side 73

Harald Thuen
Danning eller disiplinering? Barnearbeid i barnevernsinstitusjonen – et historisk perspektiv
Side 91

Ingar Kaldal
Hvordan tidlig arbeidende jenter og gutter ble kvinnelige og mannlige arbeidsfolk i skogsbygda
Side 109

Mats Sjöberg
Skydd, hinder eller möjlighet? Lagstiftning kring minderårigas arbete i Sverige ca 1975–2000
Side 123

Kristina Engwall & Ingrid Söderlind
Förbud att arbeta – men alltid dispens. Teaterbarnen i 1950-talets Stockholm Side 139

Tobias Samuelsson
En del av barndomen, en väg till vuxenlivet. Barns arbete i Sverige
Side 157

Ólöf Garðarsdóttir
Working and going to school. Childhood experiences in post-war Reykjavík Side 173

Guðný Björk Eydal, Guðbjörg Linda Rafnsdóttir & Margrét Einarsdóttir
Working children in Iceland: Policy and the labour market
Side 187

Harriet Strandell
"It's work that has to be done." Finnish school children working during their summer holiday
Side 205

Artikkelforfattere i dette nummeret
Side 223

Bokanmeldelse v/Ning de Coninck-Smith
Side 226

Forfatterindeks 2009
Side 230 


 

Artikler i Barn nr. 1 2010

Fra redaksjonen
Side 5

Herner Sæverot
Den syngende fiolin. Nabokov om frihet og overgrep på barn
Side 9

Astrid Strandbu og Renee Thørnblad
"Sårbare" barn som deltakere i kvalitativ forskning. Forskningsetikk og etisk forskning
 Side 27

Katja Repo
Families, work and home care. Assessing the Finnish child home care allowance
Side 43

Stine Liv Johansen
Medier i hele kroppen. Når små børn bruger medier
Side 63

Nora Stene Preston
Barnet som symbol og barn som religiøse aktører. Nye utfordringer i religionshistoriens møte med barndomsforskningen
 Side 79

Artikkelforfattere i dette nummeret
Side 96

Sammendrag av doktorgradsavhandlinger
Side 97

 

Artikler i Barn nr. 2 2010

Fra redaksjonen
Side 5

Danielle van der Burgt
Vänskap, rörlighet och hemmakänsla – vilken roll spelar bostadsområde och skola?
Side 9

Sanna Sarromaa
Om å lese seg til jente. En fokusgruppestudie av jentebladlesing
Side 29 

Heidi Gautun
En brukerundersøkelse blant langtidsplasserte ungdommer i barneverninstitusjonene
Side 51 

Monica Seland
Barndomsforskning i dag, med særlig vekt på "Politics of Childhood"
Side 65 

Mona-Iren Hauge
Oppvekst i dagens Norge i en tid med globalisering 
Side 81

Artikkelforfattere i dette nummeret
Side 94

Sammendrag av doktorgradsavhandlinger
Side 95

 

Artikler i Barn nr. 3 2010

Fra redaksjonen
Side 5

Firouz Gaini
Hvad har du lært i skolen i dag? Familiekapital og skole på Færøerne
Side
7

Brit Johanne Eide, Karin Hognestad, Bente Svenning og Nina Winger
Små barns stemmer i forskning. Noen refleksjoner om etikk i forskning om små barns hverdagsliv i barnehagen
Side
31

Helle Strandgaard Jensen
Why Batman was bad. A Scandinavian debate about children's consumption of comics and literature in the 1950s
Side
47

Artikkelforfattere i dette nummeret
Side
71

Sammendrag av doktorgradsavhandlinger
Side 73

 

Artikler i Barn nr. 4 2010

Fra redaksjonen
Side 5

Kolbrún Þ. Pálsdóttir
After-school centres for 6–9 year olds in Reykjavik, Iceland
Side 9

Anna Maria Ifland
Synet på barnets beste i diskurser om kontantstøtte i Norge og Tyskland Side 29

Viveka Berggren Torell
Clothes for the active, playing child in Sweden in the 1920s to 50s
Side 49

Per Olav Tiller
Barns medvirkning i forskning om barns levekår
Side 71

Artikkelforfattere i dette nummeret
Side 80

Sammendrag av doktorgradsavhandlinger
Side 81

Forfatterindeks 2010
Side 83

 

 Artikler i Barn nr. 1 2011

Fra redaksjonen, side 5

Per Egil Mjaavatn
Om han er borte så lever'n lell. Minneord om Per Olav Tiller, side 9

Helle Skovbjerg Karoff
Kameraet som redskab i forskning i børns leg, side 13

Anne Stokke
Et blikk på barns vilkår for fysisk aktivitet i barnehager.
En komparativ studie, 1981 og 2009
, side 27

Annamari Vänskä
Virginal innocence and corporeal sensuality. Reading meanings of childhood in contemporary fashion advertising, side 49

Øivind Nakken og Ingunn Hagen
Merkevarelojalitet – hvordan skapes det? Historien om merkevaren Kaptein Sabeltann sin eventyrlige suksess, side 67

Bjørn Øystein Angel
Hvordan skapes og opprettholdes tvang? – en analyse av barns flyttinger til fosterhjem og hjem igjen, side 87

Artikkelforfattere i dette nummeret, side 104

Sammendrag av doktorgradsavhandlinger, side 106

 

Artikler i Barn nr. 2 2011

Fra redaksjonen, side 5

Bjørg Kjær
Æstetiske forhandlinger om barnlig identitet. Normaliserende identitetsarbejde på et fritidshjem, side 9

Vigdis Foss
Usynlige læringskulturer i skolefritidsordningen.Sammenhenger og brudd mellom barnehage, skolefritidsordning og skole, side 27

Mari Rysst
"Skal du på Klubben?"  Sosial inkludering og ekskludering blant barn på et multi-etnisk sted i Oslo, side 47

Mirjam Dahl Bergsland og Knut Kvaran
"Inn i Ringen." Et musikkpedagogisk utviklingsprosjekt i en flerkulturell barnehage, side 67

Randi Juul
Diskursive analyser som kritisk korrektiv av barnevernet i praksis, side 83

Artikkelforfattere i dette nummeret , side 103

Sammendrag av doktorgradsavhandlinger, side 105

 
 

Artikler i Barn nr 3-4 2011

Tema: Digitale medier i barn og unges hverdag
Gjesteredaktør: Pål Aarsand

Pål Aarsand
Digitale medier i barn og unges hverdag, side 5

Marlene Charlotte Larsen
Ungdommelige følelser i offentlige rum, side 13

Jeanette Sjöberg
Ungdomars hälsnings- och avskedsrutiner i ett chattrum som del av umgängeskoder på nätet, side 39

Farzaneh Moinian
Growing up in a digital world. An explorative study of toddlers' access to and use of digital technologies at home, side 55

Polly Björk-Willén
Händelser vid datorn. Förskolebarns positioneringsarbete och datorspelets agens, side 75

Pål Aarsand
Barns spilling. Om digital spillkompetanse i ulike praksiser, side 93

Stine Liv Johansen
Medialiseret legepraksis i børns hverdagsliv. Hvad betyder det at være "digital native"? side 111

Camilla Balslev Nielsen
"Tamagotchi-ing". Processer af socio-materielle forhandlinger i interaktionen mellem børn og teknologi, side 131

Reijo Kupiainen
Young people, mobile phones and creative media practices at school, side 151

Dagny Stuedahl & Ole Smørdal
Young visitors' "messing around" in museums. Exploring social media to engage teens in participation, side 169

 Artikkelforfattere i dette nummeret, side 191

 Sammendrag av doktorgradsavhandlinger, side 193

 Forfatterindeks 2011, side 198


 

Artikler i Barn nr. 1 2012
Sammendrag av artiklene

Fra redaksjonen, side 4

Karin Zetterqvist Nelson
Barns perspektiv i forskning om barns psykiska hälsa – förhållningssätt och utmaningar, side 9

Anne Wally Ryan
Et landskap for lek. Minner om barndommens utendørs lek og betydning for opplevelsen av omgivelsene i dag,
side 23

Anne Stokke
Et blikk på barns vilkår for fysisk aktivitet inne i barnehager.
En komparativ studie, 1981 og 2009,

side 37

Ellen Holst Buaas
Kulturarvspedagogikk i barnehagen. Om små barns sanselige møter med historie og tradisjon,
side 55

Heidi H. Husevåg
Relasjonelle aspekt ved læring i pedagogiske relasjoner mellom voksne og barn,
side 71

Artikkelforfattere i dette nummeret, side 85

Sammendrag av doktorgradsavhandlinger, side 87


 

Artikler i Barn nr. 2 2012
Sammendrag av artiklene

Fra redaksjonen, side 5

Gerd Abrahamsen, Marit Alvestad, Anders Vassenden og Janne Thygesen
Perspektiver på kvalitet i barnehagen,
side 7

Mari Pettersvold
Medvirkning, danning og demokrati i barnehagen.
En casestudie av et prosjektarbeid om bærekraftig utvikling,

side 23

Marit Semundseth og Marit Holm Hopperstad
Voksne i dialog med femåringer som på eget initiativ produserer tekster i barnehagen, side 43

Mai Brit Helgesen
Forskeren som minst mulig voksen,
side 61

Solveig Botnen Eide
Unge aktører i samtaler med sosialarbeidere om forholdet til mor,
side 75

Om forfatterne, side 91

Sammendrag av doktorgradsavhandlinger, side 93


 

Artikler i Barn nr. 3 2012 
Sammendrag av artiklene

Fra redaksjonen, side 5

Janne Lund
Vannhumler og andre humler. Barns fantasiuttrykk i en norsk barnehage,
side 7

Ove Olsen Sæle
Fair play i barnehagen. Et viktig bidrag i barns sosial-etiske danning, side 23

Lisbeth Gravdal Kvarme
Effekten av anti-mobbetiltak på skolebarn, side 39

Bjørn Øystein Angel
Barns selvoppfatningsarbeid. Livshistorier om flyttinger mellom hjem og fosterhjem, side 57

Kristina Engwall
Föräldraskap, utvecklingstörning och vuxenblivande, side 71

Om forfatterne, side 87

Sammendrag av doktorgradsavhandlinger, side 89


 

Artikler i Barn nr. 4 2012
Sammendrag av artiklene

Tema: Støtte til barn og foreldre
Gjesteredaktør: Disa Bergnéhr

Disa Bergnéhr
Stöd till barn och föräldrar. Introduktion till temanummer
Side 5

Jóna G. Ingólfsdóttir, Rannveig Traustadóttir, Snæfrídur Thóra Egilson & Dan Goodley
Thinking relationally: Disability, families and cultural-historical activity theory Side 13

Ingrid Olsson, Katarina Flygare & Lise Roll-Pettersson
Stöd och belastning – föräldrars erfarenheter av personlig assistans till barn med autism och utvecklingsstörning
Side 25

Helena Bergström & Petra Roll Bennet
"Jag är inte diktator – jag är också mamma." Om föräldrastöd och föräldraansvar kring barns fetma och övervikt
Side 41

Karin Pharès
Hvor bevæger idegrundlaget i det nordiske familiearbejde sig hen? En kritisk diskursanalyse af forældreprogrammet "De Utrolige År"
 Side 57

Bjørn Øystein Angel
Kurs som trening i selvstyringen av foreldre med barn i fosterhjem
Side 73

Ann-Sofie Bergman
När föräldrarna inte räcker till – anlitade och lämpliga fosterhem under 1900-talet
Side 89

Kristín Jónsdóttir & Amalía Björnsdóttir
Home-school relationships and cooperation between parents and supervisory teachers
Side 109

Saeid Abbasian & Anna Sarkadi
Working together: a study on co-produced parenting support services in a Swedish municipality
Side 129

Artikkelforfattere i dette nummeret
Side 149

Sammendrag av doktorgradsavhandlinger
Side 153

Forfatterindeks 2012
Side 154


 

Artikler i Barn nr. 1 2013 
Sammendrag av artiklene

Fra redaksjonen, side 5

Anne Stokke
Hva gjøres for å fremme fysisk aktivitet i barnehager?
En komparativ studie av førskolelæreres virksomhet i 1981 og 2009

Side 7

Per Egil Mjaavatn
 
Hva har barn lyst til å gjøre ute?
Side 29

Margrethe Jernes
 
Barns perspektiv på aktiviteter der digital teknologi inngår
Side 45

Kristin Rydjord Tholin
 
Barns rett til medvirkning i lys av Klafkis danningsperspektiver
Side 65

Om forfatterne, side 81

Synspunkter, dialog, debatt, bokanmeldelser, side 83

Sammendrag av doktorgradsavhandlinger, side 87


 

Artikler i Barn nr. 2 2013
Sammendrag av artiklene

Fra redaksjonen, side 5

Anne-Li Lindgren
Visuell analys av föreställningar om barn och natur
Side 7

Anne Harju & Bodil Rasmusson
Stadsbarndom: om barns erfarenheter av platser i staden
Side 23

Gunnhildur Óskarsdóttir
"The brain is so we can listen and see the colour of the dress."
The ideas four year old children have about the inside of our bodies

Side 37

Om forfatterne
Side 53

Sammendrag av doktorgradsavhandlinger
Side 54

 

Artikler i Barn nr. 3 2013
Sammendrag av artiklene

Fra redaksjonen, side 5

Barns verdi. Om Per Sivles dyrebiografier i Illustreret Tidende for Børn
Nina Goga
Side 9

Kroppslige/materielle tilblivelser: tempo, energi og affekt i barnehagen
Nina Rossholt
Side 25

Med flicktionen som vägvisare. Teatrala skolflickor i en postfeministisk era
Anna Lundberg
Side 35

Stat, kyrka och familj: innehållet i allmogebarns uppfostran i Finland i början av 1900-talet
Liisa Granbom-Herranen
Side 55

Ungdoms deltakelse i lys av makt og anerkjennelse
Bente Hasle
Side 69

Om forfatterne
Side 83

Synspunkter, dialog, debatt, bokanmeldelser
Side 84

Sammendrag av doktorgradsavhandlinger
Side 86

 

Artikler i Barn nr. 4 2013
Sammendrag av artiklene

Tema: Hjem-skole-partnerskap i et nordisk perspektiv
Gjesteredaktører: Limin Gu, Margaretha Kristoffersson, Gunilla Johansson

Föräldraskap och barndom i institutionella sammanhang. Introduktion till temanummer
Limin Gu, Margaretha Kristoffersson & Gunilla Johansson
Side 5

Föräldrasamverkan – en fråga om förtroende och erkännande i ljuset av några principer för relationen mellan föräldrar och skola
Lars Erikson
Side 13

Desirable parental participation in activities in compulsory schools
Kristín Jónsdóttir
Side 29

Den grænseløse skole? Forhandling af nærvær og fravær af skole i familien
Karen Ida Dannesboe
Side 45

Promoting children's well-being at school and at home. Methodological considerations
Jaana Poikolainen
Side 61

Lærer-foreldre-relasjoner under press
Unn-Doris Karlsen Bæck
Side 77

The school-family relationship in socially devided Swedish lower secondary schools
Pär Isling Poromaa
Side 89

Utdanningssystemet – et symbolsk felt som klassifiserer mennesker og benevner verden
Inger Marie Holm
Side 105

Om forfatterne
Side 121

Sammendrag av doktorgradsavhandlinger
Side 122

Forfatterindeks 2013
Side 123

 

Artikler i Barn nr. 1 2014
Sammendrag av artiklene

Fra redaksjonen
Side 5

Vänskap för pengar? Barns syn på konsumtion, i tre skilda bostadsområden
Erika Lundby
Side 9

Familier til forhandling
Katja Haahkola Christensen
Side 25

Ett föräldrastöd grundat i barnkonventionen? En analys av hur föräldrastödsmaterial förhåller sig till olika dimensioner av barnkonventionen
Ulrika Widding & Johanna Olsson
Side 41

Contributions of Disability Studies and Childhood Studies to understanding the construction of "normality" and "disability" in day-care settings
Karianne Franck
Side 57

Om forfatterne
Side 71

Synspunkter, dialog, debatt, bokanmeldelser
Side 73

Sammendrag av doktorgradsavhandlinger
Side 81

 

Artikler i Barn nr. 2 2014
Sammendrag av artiklene

Fra redaksjonen
Side 5

Barns lekeverden utendørs med eksempler fra magilek og spionering
Merete Lund Fasting
Side 7

Teskjekjerringas kraft. Samfunnskritikk i Alf Prøysens forfatterskap
Helene Heger Voldner
Side 21

Fra kommende voksne til kommende skolebarn? Musikkfaget og norske barnehagediskurser
Torill Vist
Side 35

Sted, fortelling og literacy: Om sammenhengen mellom sted, kultur og barns læring og språkutvikling
Anne W. Norstrand og Fridunn Tørå Karsrud

Side 51

Gjør rede for ulike definisjoner av begrepet ˮaffektˮ og vis til anvendelsesområde. Hvilken betydning får begrepet for samtidens scenekunst og -kommunikasjon?
Lise Hovik
Side 69

Om forfatterne
Side 85

Sammendrag av doktorgradsavhandlinger:
Margrét Einarsdóttir, Lise Hovik, Mari-Ann Letnes og Layal Wiltgren
Side 87
 

Artikler i Barn nr. 3 2014 (temanummer)
Sammendrag av artiklene

Fritidshem som kunskapsfält och forskningsområde.
Introduktion till temanummer
Anna Klerfelt & Kolbrún Þ. Pálsdóttir
Side 5

På väg att (om)skapa fritidshemskulturer.
Om visioner, gränsdragningar och identitetsarbete
Anna-Liisa Närvänen & Helene Elvstrand
Side 9

På spaning efter en gräns.
Några barns perspektiv på skillnader mellan förskoleklassens och fritidshemmets verksamheter i Sverige
Helena Ackesjö & Anna Landefrö
Side 27

Barns muligheter for å erfare sammenhenger i overgang fra barnehage til skolefritidsordning
Hilde Dehnæs Hogsnes
Side 45

Vad händer med fritidspedagogyrket och fritidshemspedagogiken i Sverige?
Birgit Andersson
Side 61

The professional identity of recreation personnel
Kolbrún Þ. Pálsdóttir
Side 75

Omsorg i svenska fritidshem: fritidspedagogers etiska förmåga och konsekvenser för barn
Maria Hjalmarsson & Annica Löfdahl
Side 91

Lekens rolle i skandinaviske skolefritidsordninger og fritidshjem
Maria Øksnes, Agneta Knutas, Ann Ludvigsson, Carin Falkner & Bjørg Kjær
Side 107

Om forfatterne
Side 125

Sammendrag av doktorgradsavhandlinger:
Helena Ackesjö, Gunhild Tomter Alstad & Mehek Muftee
Side 129
 

Artikler i Barn nr. 4 2014

Sammendrag av artiklene

Fra redaksjonen
Side 5

Prøysens varme ironi
Dag Larsen
Side 7

En endret gutterolle på vei? Nye kjønnspraksiser i den norske barneskolen
Stian Overå
Side 15

Import: Ungdomar skapar etniska kategoriseringar
Layal Kasselias Wiltgren
Side 31

Små barn og læring for bærekraftig utvikling – inspirasjon fra et besøk i Queensland, Australia
Barbara Maria Sageidet
Side 47

Men er det egentlig lek? En teoretisk drøfting av den autonome lekens plass i en institusjonalisert barndom
Dag Øystein Nome
Side 65

Om forfatterne
Side 79

Sammendrag av doktorgradsavhandlinger:
Silje Valde Onsrud og Ingvild Kvale Sørenssen
Side 81

Forfatterindeks 2014
Side 83


Artikler i Barn nr 1 2015

Sammendrag av artiklene

Fra redaksjonen
Side 5-7

Barndomskonstruktioner i skole-hjem-relationen i Danmark – et kritisk blik
Niels Kryger
Side 9-23

Oppfordringer til små barns lekende samspill i barnehagen.
Personalets medvirkning og omgivelsenes muligheter
Kristin Danielsen Wolf
Side 25-39

Det farlige sukkeret, en trussel mot den gode barndommen?
En studie av hvordan vitenskapelige og moralske diskurser former voksenidentiteter
Gry Heggli
Side 41-58

Kön, sexualitet och klass i bilderboken. Exemplet Lill-Zlatan och morbror raring
Ylva Odenbring
Side 59-71

Sosialiseringsomgrepet sett i lys av relasjonen individ/kjønn-kultur.
Synspunkt på historia og stillinga til omgrepet i dag
Liv Torunn Grindheim
Side 73-86

Om forfatterne
Side 87

Sammendrag av doktorgradsavhandlinger
Marianne Dahl, Liv Torunn Grindheim, Sine Penthin Grumløse, Merete Moe,
Mari Pettersvold
Side 89-94

 

Artikler i Barn nr. 2 2015

Sammendrag av artiklene

Fra redaksjonen
Side 5-7

Assimilering eller mångkulturell inkorporering? Nyanlända elever i den svenska och kanadensiska skolan
Thom Axelsson
Side 9-25

Av stor betydelse för ett framtida liv: Föräldrars uppfattningar om varför deras barn ska åka till kollo
Tobias Samuelsson & Marcus Samuelsson
Side 27-40

Undervisning om kriser og katastrofer. Et pedagogisk mulighetsrom?
Astrid Strandbu & Jon-Håkon Schultz
Side 41-53

Barns förståelse av begreppet inflytande
Madeleine Arenhill Beckman & Charlotte Tullgren
Side 55-72

Essay: Kan kulturarbeid bidra til endring av holdning? Arbeid med taterkultur i barnehage, skole og museum
Anne-Mari Larsen
Side 73-80

The social construction of everyday concepts. Constructing the ”tween”
Ingvild Kvale Sørenssen
Side 81-90

Realisering av rett til medvirkning og rett til spesialpedagogisk hjelp: Muligheter, begrensninger og dilemmaer diskutert i lys av eksempler fra praksiser i norske barnehager
Ingvild Åmot
Side 91-105

Sammendrag av doktorgradsavhandlinger
Zulmir Becevic, Anja Marshall, Ylva Ågren, Ingvild Åmot
Side 107-111

 

Artikler i Barn nr. 1 2016

Sammendrag av artiklene

Fra redaksjonen
Side 5

Barn, paternalisme og myndiggjøring
Et kantiansk syn på grunnlaget og grensene for barns medbestemmelse
Jon V. Hugaas
Side 9

Å skrive på barns vegne
Skriftlig framstilling av barn – et spørsmål om forskningsetikk
Mari Pettersvold
Side 25

Bamsens fortellinger om familielivet – hvordan familieidealer
reproduseres gjennom skole-hjem-kommunikasjon
Susanna Borovski Lübeck, Marit Haldar & Randi Wærdahl
Side 41

«En tur til Sydpolen var ingen match for en brite!»
Konstruksjon av «nasjonalitet» og «maskulinitet»
i Jon Ewos Spillet om Sydpolen (2011)
Lars Rune Waage
Side 57

Sammendrag av doktorgradsavhandlinger
Anita Berge, Sofia Enell, Eva Kane, Irmelin Kjelaas, Solveig Nordtømme,
Line Togsverd & Bente Ulla
Side 71

Invitasjon til artikkelforfattere:

Temanummer om barn, innvandring og integrering
Side 80

 

Artikler i Barn nr. 2 2016

Sammendrag av artiklene

 

Fra redaksjonen
Side 5

 

Meninger om liv og død blant åtteåringer i norsk skole

Ingrid Johnsen Hogstad & Astri Heen Wold

Side 9

 

Dramalek med fortelling

Om å skape rom for kulturell forståelse og identitet hos barn

Lene Helland Rønningen

Side 25

 

Barns lek i natur – i spennet fra selvutfoldelse til kontroll

Margrete Skår, Gro Follo, Vegard Gundersen, Kim Ingebrigtsen, Gjertrud Stordal, Bjørn Tordsson & Line C. Wold

Side 39

 

De minste barnas lek er et dikt

Lek og lyrikk som modell for teater for de minste

Jorunn Seljeseth

Side 57

 

Asylintervjuet med enslige mindreårige asylsøkere – en utfordrende samtale

Irmelin Kjelaas

Side 71

 

Sammendrag av doktorgradsavhandling

Guðbjörg Ottósdóttir

Side 83

 

Artikler i Barn nr 3 2016

 

Sammendrag av artiklene

Fra redaksjonen
Side 5

Lunsjmåltidet i barnehagen som en sosial og pedagogisk arena
Eldbjørg Fossgard, Asle Holthe, Hege Wergedahl & Eli Kristin Aadland
Side 7

Fra 1960-tallet har det blitt forventet at foreldre skal være inkludert i pleien av barn på sykehus
Hildegunn Sundal, Karin Anna Petersen & Jeanne Boge
Side 23

Senmoderne bildebøker i barnehagen
Elisabeth Hovde Johannesen
Side 39

Pedagogisk ledelse og barnehagen som lærende organisasjon
Marit Bøe
Side 53

Sammendrag av doktorgradsavhandlinger
Marit Bøe, David Cardell, Anette Schjerpen Hoel, Karin Hognestad, Pär Isling Poromaa & Mads Middelboe Rehder
Side 69

Oversikt over alle utgitte nummer av Barn 

Tidsskrift og publikasjoner

Tidsskrift og publikasjoner er flyttet og er nå en del av nettsidene til Institutt for pedagogikk og livslang læring.