Vivian Anette Lagesen

Professor Institutt for tverrfaglige kulturstudier

73550886 Dragvoll, Edvard Bulls veg 1, Bygg 5*5463

Bakgrunn og aktiviteter

Undervisning

8850/51 Vitenskapsteori (Ph D kurs)

8870/71 Særemne i teknologi- og vitenskapsstudier (Ph. D. kurs)

8850/51 Theories of Science (Ph. D kurs)

8860/61 Tale, tekst og tolkning (Ph. D. kurs)

 

  

 PROSJEKTER:

2009-2013:

Professionalism and Pragmatism - the management of environmental knowledge and interdisciplinarity in consulting engineering companies (NFR)

2014-2017:

BREV - Bringing environmental knowledge into action: Environmental knowledge management in Norwegian local governments

The primary goal of BREV is to pursue the concept of environmental knowledge management in local governments in Norway in order to study practices and the production of meaning with respect to the enactment of environmental knowledge. This concept is an innovation and represents a focus on learning, knowledge sharing, interdisciplinarity and the work performed to bring environmental knowledge into plans and strategies. Briefly, the project study how environmental knowledge is acquired, shared and used in local governments. The concept of environmental knowledge management may also be depicted as an “epistemic machinery”, which includes practices, regulations, discourses, technology, policies, values and cultures. The secondary objective is to study how interdisciplinarity is performed as part of environmental knowledge management. How is the relationship between a diversity of professional and disciplinary knowledge reflected upon, managed and practiced?

We have chosen to approach these issues in four ways. First, we study a national initiative, "Cities of the future" to examine what kind of input to local environmental knowledge management that may be produced through national policy-making. Second, we investigate an experiment in some local governments to implement mainstreaming of environmental concerns. We believe such mainstreaming to illuminate possibilities and challenges of environmental knowledge management in a context of a concerted effort to improve local efforts to enact environmental knowledge. The concept of mainstreaming also adds an interesting strategic component, not the least in the sense that environmental knowledge also needs to be mainstreamed in such efforts. Mainstreaming represents an overarching effort of enacting environmental knowledge. To supplement this angle, we will also take a sector approach to investigate how environmental knowledge management is performed in a more focused setting. We have chosen to look at transport, which we see as a particularly important and pertinent area of concern with respect to sustainability. Finally, we want to explore the issue of interdisciplinarity. Effective environmental knowledge management has to be interdisciplinary, but what are the implications of this? How is interdisciplinarity enacted in environmental knowledge management? We shall study this by analyzing interdisciplinarity as it is practiced in the three previously mentioned approaches; the national initiative, mainstreaming and local transport.

Populærvitenskapelig beskrivelse

BREV er en studie av miljøkunnskapsledelse i norske kommuner. Kunnskapsledelse har vanligvis studert i kunnskapsintensive virksomheter, men her ønsker vi å studere miljøarbeid i kommunene som kunnskapsledelse. Hva slags miljøkunnskaper eksisterer og hvordan tilegner aktørene seg disse? Hva slags kilder for kunnskap blir brukt/tillagt vekt? Hvordan blir kunnskapen omsatt i planer og strategier? Vi vil også studere hva slags forskjellige former for kunnskap som blir tillagt vekt av forskjellige sektorer og aktører, samt forholdet mellom ulike kunnskapstyper og verdier. Et kunnskapsledelsesperspektiv fokuserer også mye på hvordan læring foregår, og hva slags systemer, redskaper og innovasjoner som blir laget for å håndtere kunnskapsstrømmer. Vi vil også se på hvordan tverrfaglighet praktiseres i kommunene. Dette vil bli gjort gjennom tre case-studier:

Den første studien er av Fremtidens byer, et nasjonalt kunnskapsdelingsprosjekt initiert av MD, bestående av et samarbeid mellom 13 utvalgte kommuner, fire departementer og KS. Vi vil se hvordan kunnskapsledelse er tenkt og praktisert i dette prosjektet, samt hvordan samspillet mellom kunnskapsarbeid på lokalt og nasjonalt nivå fungerer.

Den andre studien vil se på forsøkene på å mainstreame miljø i kommuner som har deltatt i prosjektene Livskraftige kommuner og Grønne Energikommuner. Disse hadde som mål å utvikle kunnskap og bevissthet rundt miljø i kommunene. Nedre Eiker kommune utviklet en modell for dette, som er forsøkt brukt i tre andre kommuner, og vi vil studere kunnskapsarbeidet i disse kommunene nærmere.

Den tredje studien tar for seg lokale transportsystemer i kommuner som eksplisitt har forsøkt å implementere miljø i transport. Vi har valgt å se på Bergen og Trondheim kommune som begge har satset på miljøvennlige lokal transportsystem, men valgt forskjellige løsninger, nemlig bybane vs. busser. Vi vil også se på betydningen av sykkel, elbil og parkeringsbestemmelser disse kommunene.

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Lagesen, Vivian Anette. (2012) The Importance of Boundary Objects in Transcultural Interviewing. Sage Publications. 2012. ISBN 9781446248744.
  • Sørensen, Knut H.; Gansmo, Helen Jøsok; Lagesen, Vivian; Amdahl, Eva. (2008) Faglighet og tverrfaglighet i den nye kunnskapsøkonomien. Tapir Akademisk Forlag. 2008. ISBN 978-82-519-2339-2.
  • Sørensen, Knut Holtan; Gansmo, Helen Jøsok; Lagesen, Vivian Anette; Amdahl, Eva. (2008) Faglighet og tverrfaglighet i den nye kunnskapsøkonomien. Tapir Akademisk Forlag. 2008. ISBN 978-82-519-2339-2.
  • Sørensen, Knut Holtan; Gansmo, Helen Jøsok; Lagesen, Vivian Anette; Amdahl, Eva. (2008) Vitenskap som dialog - kunnskap i bevegelse. Tverrfaglighet og kunnskapskulturer i forskning. Tapir Akademisk Forlag. 2008. ISBN 978-82-519-2338-5.

Del av bok/rapport

  • Lagesen, Vivian Anette. (2011) Getting women into computer science. Technologies of Inclusion. Gender in the Information Society.
  • Lagesen, Vivian Anette. (2008) Profesjonell læring etter internett. Faglighet og tverrfaglighet i den nye kunnskapsøkonomien.
  • Sørensen, Knut Holtan; Lagesen, Vivian Anette. (2008) Kunnskapssamfunnets anatomi. Faglighet og tverrfaglighet i den nye kunnskapsøkonomien.
  • Sørensen, Knut Holtan; Lagesen, Vivian Anette; Levold, Nora. (2007) Flytende profesjoner? Om organisering av kunnskap. Arbeid, kunnskap og sosial ulikhet.
  • Lagesen, Vivian Anette. (2006) The woman problem in computer science. Encyclopedia of gender and information technology.

Postadresse

Institutt for tverrfaglige kulturstudier Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 7491 Trondheim Norge