Randi Holmestad

Professor Institutt for fysikk

73593880 48170066
Høgskoleringen 5, Realfagbygget * D4-153

Bakgrunn og aktiviteter

Fagfelt/forskningsinteresser

  • Material/faststoff-fysikk
  • Kvantitativ elektrondiffraksjon, elektronkrystallografi. 
  • Transmisjonselektronmikroskopi og spektroskopi (TEM, HREM, EDS, EELS, STEM)
  • Karakterisering av uorganisk  materialer; aluminiumslegeringer, hydrogenlagringsmaterialer, funksjonelle oksider, solcellematerialer, sammenheng mellom nano/mikrostruktur og egenskaper i materialer.
  • Modellering og simuleringer i materialfysikk

Kurs:

  • TFY4220 Faste stoffers fysikk, vår 2015
  • FY8102 Elektronmikroskopi og diffraksjon, høst 2016

Lenker:

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner