Bakgrunn og aktiviteter

Post.doc. i Trondheim Cancer Survivorship Group/European Palliative Care Research Centre Kommunikasjonsforsker. Instituttgruppe: Kreft og pasientnær forskning

Som post.doc i Trondheim Cancer Surviorship group jobber jeg, sammen med flere andre ved NTNU og OUS med et prosjekt som dreier seg om hvordan helsetjenester til kreftoverlevere i Norge bør organiseres. Hvordan skal vi best følge opp og ev.  behandle denne gruppen mennesker – som blir større og større, og som kan ha andre behov for helsehjelp enn normalbefolkningen? Hvilket nivå i helsetjenesten bør ha ansvar for hva i denne oppfølgingsforløpet i et potensielt meget langvarig perspektiv? Datainnsamlingen foregår vha. fokusgrupper med onkologer, LIS og fastleger rundt om i landet.  

I tillegg er jeg prosjektkoordinator i utviklingsprosjektet Eir i European Palliative Care Research Centre (PRC). Eir er et web-basert symptomregistreringsprogram for alle pasienter og helsepersonell i kreftomsorgen (www.eirhealth.com). Jeg deltar også i et prosjekt der Eir videreutvikles til bruk innen ortopedisk kirurgi, til registrering av bivirkninger og til beslutningsstøtte etter at pasientene har kommet hjem fra sykehuset (ClinicalTrials.gov identifier: NCT02604446). 

Jeg var PhD-kandidat ved PRC og i forskningsgruppe for smerte og palliasjon (Insitutt for kreftforskning og molekylær medisin) fra 2006-2012. 

Før dette tok jeg hovedfag og jobbet som universitetslektor ved Institutt for språk- og kommunikasjonsstudier (ISK), NTNU.

PhD-prosjektet mitt handlet om informert samtykke, nærmere bestemt informasjonsskrivet pasienter får når de blir forespurt om å delta i studier - et sentralt informasjonsgrunnlag for å kunne gi et reelt informert samtykke. Et sentralt ledd i samtykkeprosessen er at pasientene faktisk forstår informasjonen de får om forskningen, men tidligere studier viser at mange pasienter ikke forstår tilstrekkelig. PhD-prosjektet tar for seg tekstlige og omkringliggende forhold som kan innvirke på forståelse av informasjonsskrivet, og kan leses her.

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

 • Sand, Kari. (2006) Analyse av pasientinformasjonsskriv for kliniske studier. Utfordringar for skriveopplæring og skriveforsking i dag.
 • Sand, Kari. (2005) Elevsamtaler: Global asymmetri og lokal symmetri. Ulike perspektiver på læring.

Rapport/avhandling

 • Sand, Kari. (2012) Informed consent documents for cancer research - Textual and contextual factors of relevance for understanding (doctoral thesis). 2012. ISBN 978-82-471-3880-9.
 • Sand, Kari. (2003) Elevsamtalen som fenomen og prosess. En deskriptiv studie av fem elevsamtaler i videregående skole. 2003.

Andre

 • Helgås, Ragnhild Green; Løhre, Erik Torbjørn; Sand, Kari. (2016) Uhelbredelig kreft - hva er viktig for pasienten?.
 • Sand, Kari; Lie, Hanne Cathrine; Kiserud, Cecilie E.; Loge, Jon Håvard; Lund, Jo-Åsmund. (2016) Barriers and opportunities for long-term follow-up care of cancer survivors. A focus group study among Norwegian general practitioners and oncologists. The 14th Acta Oncologica Symposium: The European Cancer Rehabilitation & Survivorship Symposium (ECRS) 2016 . Acta Oncologia; København. 2016-09-19 - 2016-09-20.
 • Sundt-Hansen, Stine Marie; Kaasa, Stein; Sand, Kari. (2016) Pasienters og legers opplevelse av Eir – et dataverktøy for symptomhåndtering i kreftomsorg. Landskonferansen i palliasjon . Norsk palliativ forening/Norsk forening for palliativ medisi; Stavanger. 2016-09-14 - 2016-09-16.
 • Sundt-Hansen, Stine Marie; Kaasa, Stein; Sand, Kari. (2016) Usability and users’ experience of Eir – a computerized tool for symptom assessment and decision support in cancer care. 9th World Research Congress of the European Association for Palliative Care . European Association for Palliative Care; Dublin. 2016-06-09 - 2016-06-11.
 • Berger, Ola; Sand, Kari; Johansen, Ingunn; Kaasa, Stein; Loge, Jon Håvard; Grønberg, Bjørn Henning. (2014) What Do Cancer Patients and Members of Ethical Review Boards in Norway Consider Important Elements in Informed Consent Documents?. 8th World Research Congress of the European Association for Palliative Care (EAPC) . European Association for Palliative Care (EAPC); Lleida. 2014-06-05 - 2014-06-07.
 • Knudsen, Anne Kari; Hjermstad, Marianne Jensen; Sand, Kari; Kaasa, Stein. (2014) Smertekartlegging. Den 13. landskonferansen om utfordringer ved livets slutt . Norsk forening for palliativ medisin og Norsk palliativ for.; Trondheim. 2014-09-17 - 2014-09-19.
 • Sand, Kari. (2012) Skal forenkle pasientinformasjon. Adresseavisen [Avis]. 2012-01-10.
 • Sand, Kari. (2012) Utforming av informasjonsskrivet - en balansekunst?. Storfellesmøte for Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) og Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM) . REK Sør-Øst; Sandefjord. 2012-10-08 - 2012-10-10.
 • Sand, Kari; Eik-Nes, Nancy Lea; Loge, Jon Håvard. (2012) Readability of Informed Consent Documents (ICDs) in Clinical Trials (1987-2007) - A Linguistic Approach. The 7th World Research Congress of the European Association for Palliative Care (EAPC) . the European Association for Palliative Care (EAPC); Trondheim. 2012-06-07 - 2012-06-09.
 • Sand, Kari; Eik-Nes, Nancy Lea; Loge, Jon Håvard. (2010) Content, structure and relations in informed consent documents (ICDs) for clinical trials. 6th Research Congress of the European Association of Palliative Care . European Association of Palliative Care (EAPC); Glasgow. 2010-06-10 - 2010-06-12.
 • Sand, Kari; Kaasa, Stein; Loge, Jon Håvard. (2009) The understanding of informed consent information – definitions and measurements in empirical studies. 4th International Trondheim Conference on palliative care . NTNU/St Olavs hospital; Trondheim. 2009-10-15 - 2009-10-16.
 • Sand, Kari; Kaasa, Stein; Loge, Jon Håvard. (2008) The understanding of informed consent information. Definitions and measurements in empirical studies. 2008 International Conference on Communication in Health Care . European Association for Communication in Health Care; Oslo. 2008-09-02 - 2008-09-05.
 • Sand, Kari; Loge, Jon Håvard; Berger, Ola; Grønberg, Bjørn H.; Kaasa, Stein. (2008) Consent documents for a palliative chemotherapy trial – what do the patients actually perceive?. 5th Research Forum of the EAPC . European Association for Palliative Care; Trondheim. 2008-05-29 - 2008-05-31.
 • Sand, Kari; Loge, Jon Håvard; Berger, Ola; Grønberg, Bjørn H.; Kaasa, Stein. (2008) Consent documents for a palliative chemotherapy trial – what do the patients actually perceive?. Faglig og sosialt nettverksmøte ved Institutt for språk- og kommunikasjonsstudier . Institutt for språk- og kommunikasjonsstudier; Trondheim. 2008-12-06 - 2008-12-06.
 • Sand, Kari; Berger, Ola. (2006) Presentasjon av prosjekt: Analyser av pasientinformasjonsskriv for kliniske studier. REK og NEMs storfellesmøte . NEM; Stavanger. 2006-10-10 - 2006-10-11.
 • Sand, Kari; Grønberg, Bjørn Henning; Berger, Ola; Loge, Jon Håvard; Loge, Jon Håvard; Kaasa, Stein. (2006) What information do patients eligible for a clinical study consider essential in a consent form?. EACH 2006 Conference. International Conference on Communication in Health Care . European Association for Communication in Health Care (EACH); Basel. 2006-09-05 - 2006-09-08.
 • Sand, Kari. (2005) Elevsamtalen - en læringssamtale?. Voksenopplæringskonferansen i Trondheim 14.-15.mars 2005 . Senter for Voksenopplæring i Trondheim; Trondheim. 2005-03-14 - 2005-03-15.