Bjørn Munro Jenssen

Professor Institutt for biologi

73596267 91897120
Realfagbygget, Gløshaugen

Bakgrunn og aktiviteter

Forskningsfelt

Min forskning fokuserer på hvordan miljøgifter påvirker dyr. Jeg fokuserer spesielt på hvordan miljøgifter kan forstyrre dyrs hormonssystemer og vitaminbalansen deres. Hvordan påvirker dette dyrs evne til å overleve, reprodusere seg, og å tilpasse seg naturlige eller andre menneskeskapte endringer i naturen (f.eks. klimaendringer)? Min forskningsgruppes aktiviteter foregår både i felt i Norge og på Svalbardt, og i laboratorier. Vi har undersøkt effekter i av miljøgifter hos en rekke arter som er naturlig eksponert for miljøgifter: dyreplankton, torsk, frosk, fuglearter som rype, gråspurv, toppskarv, ærfugl, krykkje, polarlomvi, teist, polarmåke og ismåke, og pattedyr som steinkobbe, havert, klappmyss, ringsel, storkobbe, hvalross, hvithval og isbjørn. Gjennom en sammenliknende (komparativ) vinkling på den miljøtoksikologiske forskningen får vi kunnskap om hva som kjennetegner spesielt sårbare arter og om funksjonelle effekter av hormonhermende miljøgifter på dyr og økosystemer.

Lenker:

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Andre

  • Glomstad, Berit; Sørensen, Lisbet; Jenssen, Bjørn Munro; Booth, Andrew. (2013) Interactions between polycyclic aromatic hydrocarbons and carbon nanotubes in aquatic environments. 23rd Annual SETAC Europe Meeting ; Glasgow. 2013-05-12 - 2013-05-16.