Olje og gass

- Sentre

  • Centre for Ships and Ocean Structures (CeSOS)
    CeSOS er ett av NTNUs tre sentre for fremragende forskning (SFF). Forskningen ved CeSOS gir kunnskap om hvordan skip og andre strukturer oppfører seg i havmiljøet. Kunnskapen er viktig med tanke på design av sikre, kostnadseffektive og miljøvennlige strukturer på sjøen.

  • Center for Integated Operations in the Petroleum Industry (IO)
    er ett av NTNUs sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI). IO utvikler metoder og verktøy for integrerte operasjoner for oppstrøms petroleumsaktiviteter som representerer et vesentlig fremskritt i forhold til dagens teknologi og praksis.

  • Gassteknisk senter
    Senteret har en sentral rolle når det gjelder å utvikle teknologi for at Norge som nasjon får mest mulig ut av gassen som tas opp fra brønnene i Nordsjøen og de nordlige områder. Forskningsmiljøene ved NTNU og SINTEF har levert viktige bidrag til Norges utnyttelse av naturgass. Forskningen i dette miljøet har omfattet et bredt spekter, fra utvinning, transport, foredling og til industribygging basert på våre gassressurser.