Workshopledelse

Tjenesten Workshopledelse gir hjelp til planlegging, gjennomføring og dokumentering av workshoper.

1. Beskrivelse

En workshop er en arbeidsform som brukes når ulike interessenter trenger å komme fram til et felles resultat. Dette resultatet kan være abstrakt (f.eks. en beslutning) eller konkret (f.eks. en handlingsplan).

Eksempler på tema vi har erfaring med er kartlegging av arbeidsmåter og arbeidsprosesser med tanke på bedre samhandling, samordning av arbeidsprosesser, eller med tanke på å gjøre optimale IT-anskaffelser (kravspesifisering). Andre tema kan være strategi- og handlingsplanarbeid, idedrøfting mellom ulike parter/ interessenter eller organisatoriske enheter, forankring av prosesser eller prosjekter.

Vi benytter ulike verktøy, teknikker og metoder for å oppnå engasjement, deltakelse og mål. Antall deltakere kan være fra tre og oppover til seksti.

Tjenesten består av:

  1. Avklare omfang, fokus og forventet resultat
  2. Forberede workshop
  3. Lede/fasilitere workshop
  4. Etterarbeid/dokumentering

a) Avklare omfang, fokus og forventet resultat
Workshopleder har et møte med oppdragsgiver for å avklare rammene for workshopen og etablere en felles forståelse av hva som skal leveres. Dette inkluderer mål, forventet resultat, tema, deltagere/ interessenter og teknikker.

b) Forberede workshop
Dette innbefatter: Sette seg inn i problemstilling, lage agenda, sende innkalling/annen informasjon til deltagere, planlegge arbeidsprosessen med involvering og deltakelse i workshopen, sjekke at egnet materiell og lokaler er tilgjengelig.

c) Lede/fasilitere workshop
Legge forholdene til rette for måloppnåelse. Sørge for at alle blir hørt og at alle bidrag blir dokumentert, samt hindre avsporinger.

d) Etterarbeid/dokumentering
Oppsummering av workshopen, og evt sende ut oppsummering til deltagerne. Avlevere avtalt resultat til oppdragsgiver, og evt. gi råd om videre arbeid.

 

2. Oppdragsgivers forpliktelser/ansvar

  • Avgjøre hvem som skal delta i workshopen.
  • Kommunisere til deltakerne hva som er målet med workshopen, hvem som skal ha resultatet og hva det skal brukes til.

Oppdragsgiver har ansvaret for eventuelle kostnader vedrørende lokaler, bespisning m.m.

 

3. Prising

Tjenesten faktureres etter medgått tid til gjeldende timepris.


Thu, 25 Aug 2011 18:57:18 +0200
Det valge webinnholdet eksisterer ikke lenger.

Kontakt:

Orakeltjenesten

Telefon: (735) 91500
E-post: orakel@ntnu.no
IT-hjelp for ansatte
IT-hjelp for studenter

Skranke: 
Gløshaugen: Sentralbygg II, rom 202
Dragvoll:         Bygg 8, nivå 5